17 Concurrentiebeding

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 14/12/2021
Geldig vanaf: 01/04/1997

 • Wanneer het jaarloon 36.785 EUR (2022) niet overschrijdt, kan het concurrentiebeding niet geldig worden gesloten.
 • Wanneer het jaarloon tussen 36.785 EUR en 73.571 EUR (2022) ligt, kan het concurrentiebeding geldig worden gesloten voor de volgende functies en categorieën van functies:
  • het administratief en kaderpersoneel;
  • het keukenpersoneel, inzonderheid: de keukenchef(fin), de kok(kin) alleenwerkend, de onderchef(fin) keuken, de "chef de partie";
  • het zaalpersoneel, inzonderheid: de chef-gerant, de barman / barmeid, de wijnkelner(in), de oberkelner(in) / maître d'hôtel en zijn plaatsvervanger die eerste rijleid(st)er dient te zijn, beloond tegen 110%.
 • Wanneer het jaarloon 73.571 EUR (2022) overschrijdt, kan het concurrentiebeding geldig worden gesloten.

Het concurrentiebeding is het beding waarbij een werknemer de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming, die hij verlaten heeft, nadeel te berokkenen door de kennis, eigen aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden.

1. Algemene regels

1.1. Jaarloon lager dan of gelijk aan 16.100 EUR (te indexeren)

Het concurrentiebeding dat opgenomen is in arbeidsovereenkomsten van werknemers wier jaarloon (op ogenblik dat de arbeidsrelatie beëindigd wordt) lager is of gelijk aan 16.100 EUR (te indexeren) moet als onbestaande beschouwd worden. Het concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst is nietig.

1.2. Jaarloon hoger dan 16.100 EUR (te indexeren) en lager dan of gelijk aan 32.200 EUR (te indexeren)

Voor de bedienden (buiten handelsvertegenwoordigers) en de arbeiders, wanneer het jaarloon hoger dan 16.100 EUR (te indexeren) en lager dan of gelijk aan 32.200 EUR (te indexeren) is, is het afsluiten van een concurrentiebeding enkel mogelijk bij categorieën van functies of functies bepaald bij een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité. Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen de functies of de categorieën van functies aangeduid worden op ondernemingsniveau bij akkoord tussen werkgever en representatieve werknemersorganisaties.

1.3. Jaarloon hoger dan 32.200 EUR (te indexeren)

Met een werknemer wiens jaarloon hoger is dan 32.200 EUR (te indexeren) kan het concurrentiebeding geldig worden aangegaan behalve voor categorieën van functies of functies die door een collectieve arbeidsovereenkomst worden uitgesloten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het paritair comité. Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen de functies of de categorieën van functies aangeduid worden op ondernemingsniveau bij akkoord tussen werkgever en representatieve werknemersorganisaties.

2. PC 302

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 mei 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het concurrentiebeding (KB 20 mei 1998, BS 3 september 1998).

2.1. Voorwaarden inzake loon en functie

2.1.1. Jaarloon lager dan of gelijk aan 16.100 EUR (te indexeren)

Het concurrentiebeding is niet geldig.

2.1.2. Jaarloon hoger dan 16.100 EUR (te indexeren) en lager dan of gelijk aan 32.200 EUR (te indexeren)

Het concurrentiebeding is mogelijk voor de volgende functies en categorieën:

 • het administratief en kaderpersoneel;
 • het keukenpersoneel, inzonderheid:
  - de "chef de partie",
  - de onderchef(fin) keuken,
  - de kok(kin) alleenwerkend,
  - de keukenchef(fin),
 • het zaalpersoneel, inzonderheid:
  - de oberkelner(in) / maître d'hôtel en zijn plaatsvervanger die eerste rijleid(st)er dient te zijn, beloond tegen 110%,
  - de wijnkelner(in),
  - de barman / barmeid,
  - de chef-gerant.

2.1.3. Jaarloon hoger dan 32.200 EUR (te indexeren)

Het concurrentiebeding is geldig.

Voor de geactualiseerde bedragen, zie hier onder.

2.2. Andere voorwaarden

Het concurrentiebeding kan slechts worden toegepast op de bedoelde werknemers voor zover zij soortgelijke activiteiten uitoefenen.

Het concurrentiebeding is beperkt tot een actieradius van vijf kilometer te rekenen vanaf de plaats van tewerkstelling van de werknemer.

Het concurrentiebeding mag niet langer lopen dan twaalf maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen.

Het bedrag van de enige forfaitaire compenserende door de werkgever te betalen vergoeding is gelijk aan de helft van het brutoloon van de werknemers, dat overeenstemt met de effectieve toepassingsduur van het concurrentiebeding.

3. Geactualiseerde bedragen

Jaar Plafond 1 (16.100 EUR) Plafond 2 (32.200 EUR)
2008 28.580 EUR 57.162 EUR
2009 29.729 EUR 59.460 EUR
2010 30.327 EUR 60.654 EUR
2011 30.535 EUR 61.071 EUR
2012 31.467 EUR 62.934 EUR
2013 32.254 EUR 64.508 EUR
2014 32.886 EUR 65.771 EUR
2015 33.203 EUR 66.406 EUR
2016 33.221 EUR 66.441 EUR
2017 33.472 EUR 66.944 EUR
2018 34.180 EUR 68.361 EUR
2019 34.819 EUR 69.639 EUR
2020 35.761 EUR 71.523 EUR
2021 36.201 EUR 72.402 EUR
2022 36.785 EUR 73.571 EUR

Historiek
01/04/1997 31/12/2050 17 Concurrentiebeding