302 Er zal een eenmalige subsidie worden toegekend aan het Horecafonds om een deel van de betaling van de eindejaarspremie 2020 te dekken.

04/12/2020

De Kamercommissie sociale zaken heeft een steunmaatregel goedgekeurd om de impact van de coronacrisis op ondernemers en zelfstandigen te verzachten.

De regering heeft beslist om een subsidie van 167 miljoen euro toe te kennen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds van de horeca ten gevolge van de sluiting van de inrichtingen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Deze subsidie is uitsluitend bestemd ter compensatie van het gebrek aan betaling van de bijdrage voor de financiering van de eindejaarspremie 2020 van de werknemers die ressorteren onder het paritair comité 302.

De subsidie dekt het gedeelte van de eindejaarspremie dat betrekking heeft op de dagen tijdelijke werkloosheid die gelijkgesteld zijn met effectieve aanwezigheid zoals bepaald in artikel artikel 9.9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2010.

De subsidie wordt toegekend voor het jaar 2020.

Over de nadere regels voor de betaling van deze subsidie werd nog niets meegedeeld.

Dit artikel zal worden bijgewerkt zodra we de verdere informatie zullen hebben ontvangen.