03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 29/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018

De functies van de bedienden worden als volgt verdeeld:

 • Classificatie: administratief personeel / verkooppersoneel / filiaalhouders.
 • Het administratief personeel en het verkooppersoneel worden in 2 groepen gerangschikt.

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 14 december 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden (nr. 113207/CO/201).

Deze werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de functieclassificatie (nr. 142094/CO/201).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Toepassingsgebied

De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld.

Om uit te maken of een werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt, moet men het gemiddelde berekenen van de tewerkstelling tijdens het 4de kwartaal van het 'kalenderjaar -2' en het 1ste tot en met het 3de kwartaal van het 'kalenderjaar -1'. Het gemiddelde wordt verkregen door het totaal aantal werknemers in dienst op het einde van ieder van de bedoelde kwartalen te delen door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte werd ingediend.

Bij het eerste jaar tewerkstelling is het in aanmerking te nemen aantal het aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het eerste burgerlijk kwartaal waarvoor betrokken onderneming een aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft ingediend.

2. Beroepenclassificatie

2.1. Algemene bepalingen

De in de verschillende categorieën van de beroepenclassificatie opgenomen functies geven recht op het overeenstemmend loon in zoverre dat zij in hoofdzaak zowel voltijds als deeltijds worden uitgeoefend.

De functies of werkzaamheden welke zijn opgesomd in dit hoofdstuk worden enkel als voorbeeld aangehaald.

De niet vernoemde functies of werkzaamheden worden gerangschikt naar analogie met de opgesomde voorbeelden.

De werkgever moet de bediende schriftelijk inlichten tot welke categorie hij behoort en hem iedere categoriewijziging meedelen.

Om de anciënniteit voor de loonschaal in de onderneming te berekenen wordt rekening gehouden met het laatste jaar binnen een leerovereenkomst in de voortdurende vorming van de middenstand en dit in dezelfde onderneming.

2.2. Classificatie

Om te bepalen tot welke groep het administratief personeel of het verkooppersoneel behoort, zie onze setorale documentatie Hfdst. 040101.

2.2.1. Administratief personeel

Het administratief personeel wordt als volgt gerangschikt:

Eerste categorie

 • bediende belast met het klassement en andere kleine werkjes;
 • facturist (gewoon afschrijven);
 • telefonist (één enkele post);
 • enz.

voor zover de bediende minder dan zes maanden anciënniteit heeft in de onderneming heeft.

Codes:

 • A1 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C1 (voor de ondernemingen van groep 2).

Tweede categorie

 • bediende van de eerste categorie met zes maanden of meer anciënniteit in de onderneming;
 • magazijnbediende;
 • "comptometer"-bediende;
 • inventarisbediende;
 • facturist en verificateur;
 • typist;
 • winkelkassier;
 • telefonist-standardist of telefonist belast met het verstrekken van technische inlichtingen;
 • enz.

Codes:

 • A2 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C2 (voor de ondernemingen van groep 2).

Tweede categorie bis (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de cao van 4 september 2017 betreffende de lonen)

 • winkelkassier met 4 jaar werkervaring zoals bepaald in artikelen 3 en 4 van de cao van 4 september 2017 betreffende de lonen en met vijf jaar anciënniteit in de onderneming in de functies van verkoper of winkelkassier.

Code: C2bis (enkel voor de ondernemingen van groep 2)

Voor de bepaling van de werkervaring verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

Derde categorie

 • bediende voor de lonen;
 • hulpboekhouder;
 • bediende aan de boekhoudmachine;
 • stenotypist;
 • enz.

Codes:

 • A3 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C3 (voor de ondernemingen van groep 2).

Vierde categorie

 • boekhouder;
 • directiesecretaris;
 • etalagist-decorateur;
 • enz.

Codes:

 • A4 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C4 (voor de ondernemingen van groep 2).

Vijfde categorie (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de cao van 4 september 2017 betreffende de lonen)

 • aankoper verantwoordelijk voor de bevoorrading van een afdeling;
 • boekhouder-kassier;
 • hoofdetalagist-decorateur;
 • enz.

Code: C5 (voor de ondernemingen van groep 2)

2.2.2. Verkooppersoneel

Het verkooppersoneel wordt als volgt gerangschikt:

Eerste categorie

 • beginneling-verkoper jonger dan achttien jaar;
 • verkoper van achttien jaar en ouder;
 • bediende belast met het aanvullen van de "rayons" in de zelfbediening in opdracht van de werkgever, de filiaalhouder of de verkoper en die toevallig de functie van verkoper of kassier waarneemt;
 • enz.

voor zover de bediende minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft.

Codes:

 • B1 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C1 (voor de ondernemingen van groep 2).

Tweede categorie

 • bediende van de eerste categorie met zes maanden of meer anciënniteit in de onderneming;
 • verkoopadviseur van achttien jaar en ouder in de afdelingen van de zelfbediening voor zover hij zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft;
 • helper-etalagist;
 • enz.

Codes:

 • B2 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C2 (voor de ondernemingen van groep 2).

Tweede categorie bis (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de cao van 4 september 2017 betreffende de lonen)

 • verkoper met 4 jaar werkervaring zoals bepaald in artikelen 3 en 4 van de cao van 4 september 2017 betreffende de lonen en met vijf jaar anciënniteit in de onderneming in de functies van verkoper of wikenkassier.

Code: C2bis (enkel voor de ondernemingen van groep 2)

Voor de bepaling van de werkervaring verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

Derde categorie

 • eerste verkoper: (andere dan deze voorzien in de vierde categorie); onder "eerste verkoper" wordt verstaan, de verkoper die de werkgever, de filiaalhouder of de afdelingschef regelmatig bijstaat in de organisatie van de verkoop door namelijk het werk van het verkooppersoneel te coördineren;
 • helper-etalagist-decorateur;
 • meer gekwalificeerde verkoper: onder "meer gekwalificeerde verkoper" moet worden verstaan, de verkoper met drie jaar verkoopservaring in de branche en in dezelfde onderneming en die tegelijkertijd aan volgende vereisten beantwoordt: de verkoper die een grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die artikelen verkoopt waarbij een uitgebreide verkoopargumentatie moet worden aangevoerd in een gespecialiseerde winkel of afdelingen met diensten waar de handelsactiviteit onder meer bestaat uit de verkoop van niet alledaagse artikelen zoals:
  • woon- en kantooruitrusting;
  • vrijetijdsbesteding;
  • fotografie en optiek;
  • juwelierskunst, edelsmederij en juwelenmakerij;
  • huishoudelijke apparaten;
  • kunstvoorwerpen;
  • delicatessen;
  • muziekinstrumenten;
  • uurwerkmakerijen;
  • speelgoed;
  • kleding;
  • schoenen;
  • radio, TV en hi-fi;
  • schoonheidsproducten;
  • enz.
 • de handelsvertegenwoordiger met minder dan drie jaar ervaring;
 • enz.

Codes:

 • B3 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C3 (voor de ondernemingen van groep 2).

Vierde categorie

 • gekwalificeerde eerste verkoper: de gekwalificeerde eerste verkoper is de verkoper die tegelijkertijd beantwoordt aan de vereisten van de eerste verkoper en de meer gekwalificeerde verkoper;
 • de handelsvertegenwoordiger met meer dan drie jaar ervaring;
 • enz.

Codes:

 • B4 (voor de ondernemingen van groep 1);
 • C4 (voor de ondernemingen van groep 2).

Vijfde categorie (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de cao van 4 september 2017 betreffende de lonen)

 • verkoopschef.

Code: C5 (enkel voor de ondernemingen van groep 2)

2.2.3. Filiaalhouders

De filiaalhouder is de bediende die, zonder bestendig toezicht noch dagelijkse controle van de werkgever, de verantwoordelijkheid draagt van het dagelijks beheer van een winkel, wat tegelijkertijd inhoudt administratieve taken, organisatie van het werk, verantwoordelijkheid van de tekorten in voorraad en kas en de algemene organisatie van de verkoop (voorraad, assortiment, klanten).

Onder "bestendig toezicht" moet worden verstaan de regelmatige aanwezigheid in de verkoopplaats, van de werkgever of van een lid van het kaderpersoneel belast met bedoeld toezicht.

Codes:

 • D1 (filiaalhouder met woonst);
 • D2 (filiaalhouder zonder woonst);
 • D3 (filiaalhouder - 1 tot 10 pers. in dienst);
 • D4 (filiaalhouder - 11 tot 20 pers. in dienst);
 • D5 (filiaalhouder - meer dan 20 pers. in dienst).

In een winkel waar het verkooppersoneel werkt zonder bestendig toezicht van de werkgever, van een lid van het kaderpersoneel of van een filiaalhouder, moet één van de verkopers ten minste worden geklasseerd in de derde categorie.

3. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Group S – Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven bediende en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142094
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
13/04/2018
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 03 Beroepenclassificatie
01/01/2012 31/12/2017 03 Beroepenclassificatie
01/07/2010 31/12/2011 03 Beroepenclassificatie
01/01/2003 30/06/2010 03 Beroepenclassificatie
01/10/2001 31/12/2002 03 Beroepenclassificatie
01/01/1999 30/09/2001 03 Beroepenclassificatie