118 Update - Sociale programmatie 2017-2018

17/07/2017

De collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017 betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 wijzigt het sectorakkoord 2017-2018.

De onderhandelbare enveloppe van 0,2 % kan in een gelijkwaardig voordeel worden omgezet, met de afsluiting van een ondernemings-cao. Deze ondernemings-cao moet uiterlijk op  25 december 2017 worden afgesloten, en niet uiterlijk op  30 juni 2017, zoals eerder meegedeeld. De cao over de enveloppe van 0,9% moet tegen 30 juni 2017 worden afgesloten, behalve als een cao met bewarende maatregen wordt afgesloten.

De volgende bepalingen zijn dus nu van toepassing:

 1. Loonsverhoging:

Op 01/07/2017 stijgen de sectorale minimumlonen met 0,9%.

 1. Enveloppen van 1,1%:

Er kunnen twee enveloppen in de ondernemingen worden onderhandeld:

 • 1e enveloppe: 0,9% van de brutolonen, verhoogd met de werkgeversbijdragen, maar verminderd met de kosten van de verhoging van de sectorale minimumlonen.

  • Als tegen 30 juni 2017 geen cao werd afgesloten in de onderneming zullen de werkelijke lonen verhogen met 0,9%.

   • Opmerking: In de ondernemingen die deze enveloppe na 30 juni wensen te onderhandelen, kan uiterlijk tegen 30 juni 2017 een cao met bewarende maatregelen worden afgesloten.
 • 2e enveloppe: 0,2% van de brutolonen, verhoogd met werkgeversbijdragen.
  • Als uiterlijk op 25 december 2017 geen cao werd afgesloten in de onderneming zal een brutopremie van 55 EUR voor de eerste maal worden toegekend vanaf de referteperiode van 1 januari tot 31 december 2017 en dit volgens dezelfde regels als de eindejaarspremie. Deze premie wordt toegekend bovenop de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR daar waar deze premie al wordt toegekend.
 1. Subsector van de vleesconserven:

In de ondernemingen die ressorteren onder deze subsector zijn de loonsverhoging (punt A) en de bepalingen inzake de eerste enveloppe van 0,9% niet van toepassing als uiterlijk op  01/01/2018 in deze subsector een sectorale functieclassificatie en een bijhorend barema afgesloten zijn. Deze datum kan om legitieme redenen worden verschoven. We houden u op de hoogte.