Fiscaal gunstregime van 180 overuren wordt met twee jaar verlengd vanaf 1 juli 2023 !

Van 

Ingevolge het sociaal akkoord 2023-2024 kondigde de federale regering aan dat de verhoging van het aantal fiscaal gunstige overuren, namelijk 180 in de plaats van 130 overuren, verlengd wordt van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Het parlement keurde op 20 juli 2023 de regelgeving daaromtrent goed zodat deze verlenging toegepast kan worden. De wet verscheen op 5 september in het Belgisch Staatsblad


Sinds 2005 kent de fiscale wetgeving een fiscaal gunstregime voor overuren en, specifiek voor de bouwsector, eveneens voor prestaties in toepassing van het KB nr. 213 (= prestaties waarvoor dit KB een toeslag van 20 % voorziet).

Het gunstregime bestaat uit een belastingvermindering voor de werknemer en een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever. Dus een fiscaal voordeel voor zowel de werknemer als de werkgever.

1. Standaardcontingent : 130 uren

Sinds de introductie ervan wijzigde de regeling een aantal keer. Het regime is in principe van toepassing op de eerste 130 uren op jaarbasis. Voor werken in onroerende staat met een aanwezigheidssysteem en voor de horeca gelden evenwel afwijkende contingenten van respectievelijk 180 en 360 uren.

Het fiscale voordeel voor elk van deze contingent vindt men terug in dit schema :

 

 

Met toeslag KB nr. 213 (20%)

Met overloon (50% of 100%)

Contingent

Voordeel voor de werkgever (doorstortingsvrijstelling BV)

Voordeel voor de werknemer (belastingvermindering)

Voordeel voor de werkgever (doorstortingsvrijstelling BV)

Voordeel voor de werknemer (belastingvermindering)

Standaardregeling

130 uren/jaar

32,19% berekeningsbasis v/d toeslag

66,81% berekeningsbasis v/d toeslag

41,25% berekeningsbasis v/h overloon

57,75% berekeningsbasis v/h overloon

Afwijking 1: werken in onroerende staat

180 uren/jaar

Afwijking 2: horeca (*)

360 uren/jaar

 

 

Voor de goede orde:

  • dit gunstregime staat enkel open voor overuren waarbij de wetgeving een recht voorziet op overloon of op de 20%-toeslag ingevolge het KB nr. 213. Bijgevolg geldt dit gunstregime niet voor prestaties die de werkgever met een andere toeslag betoelaagt, of die hij met overloon betoelaagt terwijl de wet dit niet oplegt voor de betrokken situatie. Evenmin kan het toegepast worden voor de systemen van de relance overuren en de netto overuren in de horeca;
  • dit gunstregime gaat niet gepaard met eigen afwijkingen op de arbeidsduurregels. De arbeidsduurwetgeving, inclusief de wettelijke beperkingen om overuren te laten presteren, blijft integraal van toepassing;

2. Tijdelijke verhoging standaardcontingent naar 180 uren

Het standaardcontingent van 130 uren werd reeds meerdere malen tijdelijk verhoogd.

Voor de jaren 2019 en 2020 werd het van 130 uren reeds tijdelijk opgetrokken naar 180 urenDit was ook het geval voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023.

Het sociaal akkoord 2023-2024 stelt o.m. voor om het standaardcontingent van de fiscaal gunstige overuren opnieuw op te trekken van 130 naar 180 uren.

Net zoals bij de vorige verhoging is deze verhoging ook van tijdelijke aard, namelijk voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

Er wordt overigens niet geraakt aan de afwijkende contingenten voor werken in onroerende staat met een aanwezigheidssysteem en voor de horeca. 

3. Wetgeving werd goedgekeurd door het parlement en is verschenen in het Belgisch Staatsblad !

Een ontwerp van wet werd op 26 juni 2023 overgemaakt aan het federaal parlement. Dit wetsontwerp werd op 21 juli 2023 goedgekeurd in het parlement en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2023. Een wijziging van het koninklijk besluit inzake bedrijfsvoorheffing is niet vereist. 

De voorziene verhoging kan dus toegepast worden. 

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, BS van 5 september 2023.