Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel : 0,4170 euro/km op 1 juli 2022

Van 

Vanaf 1 juli 2022 stijgt het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met een privéwagen naar 0,4170 euro per kilometer.


Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 bedraagt de kilometervergoeding 0,4170 euro per kilometer.

Nieuwe aanpassingen?

Om het hoofd te bieden aan de stijging van de brandstofprijzen, kondigde de Minister van Financiën aan dat de regering heeft beslist om de forfaitaire kilometervergoeding éénmalig en retroactief te verhogen tot 0,4020 euro/km voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 (in plaats van 0,3707 euro/km in principe van toepassing voor deze periode).

Daarnaast zal de indexatie van deze vergoeding niet meer jaarlijks maar per kwartaal plaatsvinden.

Tenslotte wil de regering de werkgevers aanmoedigen om hun medewerkers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen kunnen deels fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet.

Deze maatregel is echter nog niet officieel. Er moet nog een koninklijk besluit worden gepubliceerd om het van toepassing te maken. Wij adviseren u dan ook om deze nog niet toe te passen (en vanaf 1 juli 2022 alleen rekening te houden met het eerder genoemde bedrag van 0,4170 euro per kilometer).

We volgen dit dossier op de voet en zullen niet nalaten u te informeren over de evolutie ervan.

Kilometervergoeding en fiscale fiche: nieuw in 2022 !

We herinneren u eraan dat vanaf het inkomstenjaar 2022 alle bedragen die als onkosten eigen aan de werkgever worden vergoed, op de fiscale fiche moeten staan (zie ons artikel van 21 juni 2022).

Tot nu toe werd de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen beschouwd als een forfaitaire vergoeding die werd vastgesteld overeenkomstig ernstige en met elkaar overeenstemmende criteria Bijgevolg was het voldoende om “JA – ernstige normen” te vermelden op de fiscale fiche wanneer een dergelijke vergoeding werd toegekend.

Vanaf het inkomstenjaar 2022 zal ook het totaalbedrag van de toegekende kilometervergoeding op de fiscale fiche moeten verschijnen.

Bronnen: Omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2022, BS 27 juni 2022. Persbericht Minister van Financiën, 3 juni 2022.