Betere bescherming van bedrijfsgeheimen

Van 
93266

De Belgische wetgever heeft vorige zomer een wettelijk kader voor een betere bescherming van bedrijfsgeheimen ingesteld.

I. Inleiding

Er werd een juridisch kader ingesteld dat ondernemingen de mogelijkheid biedt zich te beschermen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van hun bedrijfsgeheimen. Het betreft in feite de omzetting van een Europese richtlijn die tot doel had een minimale bescherming van bedrijfsgeheimen op te leggen in de Europese Unie zonder daarbij afbreuk te doen aan de uitoefening van de fundamentele rechten (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie, ...).

We gaan hierna dieper in op deze nieuwigheid.

II. Hoe waren bedrijfsgeheimen tot nu toe beschermd ?

Vóór de wet van 30 juli 2018 nam de werkgever van wie de bedrijfsgeheimen onrechtmatig werden gebruikt zijn toevlucht tot drie verschillende bronnen om zijn belangen te beschermen:

  • het fabrieksgeheim van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten;
  • de oneerlijke concurrentie vervat in het Wetboek van economisch recht;
  • de buitencontractuele aansprakelijkheid in het Burgerlijk wetboek.

Deze versnipperde en onvolledige bepalingen gaven echter niet altijd volledige voldoening aan de werkgever die ze inriep. Het toenemend gebruik van ICT doet het risico op het onrechtmatig verkrijgen van bedrijfsgeheimen nog stijgen. In combinatie met het economische belang van bedrijfsgeheimen zorgt dit ervoor dat de nood aan een goede rechtsbescherming ervan zich steeds sterker laat voelen.

III. Waaruit bestaat deze versterkte bescherming van bedrijfsgeheimen ?

1. Wat is een bedrijfsgeheim ?

Een bedrijfsgeheim is informatie die aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:

  • ze is geheim (ze is niet algemeen bekend bij personen binnen dezelfde kring of niet gemakkelijk toegankelijk voor deze personen);
  • ze bezit handelswaarde (omdat ze geheim is);
  • ze is onderworpen aan redelijke maatregelen om ze geheim te houden (bijvoorbeeld een beding in de arbeidsovereenkomst).

2. Het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van een bedrijfsgeheim

De wet betreffende de arbeidsovereenkomsten werd gewijzigd om de termen die erin worden gebruikt in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van economisch recht. Dit wetboek bepaalt vanaf wanneer er sprake is van  onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van een bedrijfsgeheim.

Voortaan staat vermeld dat de werknemer verplicht is zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen daarvan, zich ervan te onthouden, een bedrijfsgeheim, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan krijgen, op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken, alsook geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben, bekend te maken.

a. Het onrechtmatig verkrijgen

Het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig beschouwd wanneer het verkrijgen gebeurde door middel van:

1° onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, materialen, substanties of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;

2° andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met de eerlijke handelspraktijken.

b. Het onrechtmatig gebruiken of openbaar maken

Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt als onrechtmatig beschouwd wanneer dit, zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim, wordt gedaan door een persoon die aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

1° hij heeft het bedrijfsgeheim onrechtmatig verkregen;

2° hij maakt een inbreuk op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim;

3° hij maakt een inbreuk op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim wordt ook als onrechtmatig beschouwd wanneer een persoon op het moment van het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken wist of, gezien de omstandigheden, had moeten weten dat het bedrijfsgeheim direct of indirect werd verkregen van een andere persoon die het bedrijfsgeheim op een onrechtmatige manier gebruikte of openbaar maakte. 

IV. Belang

De werkgever kan zich wenden tot de rechtbank om zijn bedrijfsgeheimen te beschermen. Als wordt vastgesteld dat een bedrijfsgeheim onrechtmatig werd verkregen, gebruikt op openbaar gemaakt, dan kan een reeks maatregelen worden opgelegd zoals het terugroepen van de inbreukmakende goederen van de markt of  overhandiging aan de werkgever van de goederen die het bedrijfsgeheim belichamen. Het is ook goed om te weten dat de nieuwe wet bevat ook maatregelen om tijdens de procedure de vertrouwlijkheid van de bedrijfsgeheimen te garanderen .

V. Inwerkingtreding

Dit nieuwe wettelijke kader is in werking getreden op 24 augustus 2018.

VI. In de praktijk

We raden u aan om in uw geheimhoudingsclausules duidelijk aan te geven welke informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd en welke personen er toegang toe hebben.

 

 

Bron

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, B.S., 14 augustus 2018.