1602 Beschikbaarheid voor controle van de arbeidsongeschiktheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 16/07/2020
Geldig vanaf: 01/10/2019

De sector voorziet in een cao betreffende de beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts.

Het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift betekent niet dat de werknemer automatisch recht heeft op gewaarborgd loon. De werkgever heeft immers het recht de echtheid van de arbeidsongeschiktheid te doen controleren.

1. Wettelijk kader

Een op sectoraal of op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kunnen een dagdeel bepalen van maximum 4 opeenvolgende uren die zich tussen 7 uur en 20 uur bevinden en gedurende hetwelk de werknemer zich in zijn  woonplaats of een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats verplicht ter beschikking zal moeten houden voor een medische controle.

2. PC 302

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 18 december 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts (nr. 156843/CO/302).

Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte van minstens 5 dagen waarop de werknemer moest presteren, dient deze werknemer die toelating  heeft om zijn woonst te verlaten zich ofwel in zijn woonplaats ofwel in een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats ter beschikking te houden voor een bezoek van een controlearts en dit gedurende de eerste 3 dagen waarop de werknemer moest presteren tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

De werknemers dienen zich tijdens in het eerste lid vermelde periode ter beschikking te houden vanaf het begin van hun werkrooster. Voor voltijdse werknemers is dit gedurende de eerste 4 uren. Voor deeltijdse werknemers worden deze 4 uren herrekend pro rata hun contractuele arbeidsduur.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/12/2019
Registratienr
156843
Geldig van
01/10/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/12/2019
Registratiedatum
05/02/2020
Onderwerp
Beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts.
BS Bericht van neerlegging
17/02/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
30/07/2020
Keywords
ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/10/2019 31/12/2999 1602 Beschikbaarheid voor controle van de arbeidsongeschiktheid