Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing steunzones : verlenging van de huidige steunzones in Vlaanderen

Van 

Op vraag van het Vlaamse Gewest wordt de periode tijdens dewelke bepaalde zones in Vlaanderen beschouwd worden als een steunzone verlengd. Binnen die zones kunnen ondernemingen werknemers aanwerven en een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing genieten die ingehouden moet worden op de door hen betaalde bezoldigingen.


Een wet van 26 december 2022 voorziet dat de gewesten opnieuw de mogelijkheid krijgen om de periode waarbinnen een zone kan beschouwd worden als een steunzone te verlengen. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemingen die zich in die steunzone bevinden werknemers kunnen aanwerven en kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van die werknemers.

Om dit mogelijk te maken wordt de maximale toepassingsduur van de bestaande steunzones verlengd van zeven jaar en zes maanden naar negen jaar en zes maanden. Op deze wijze kunnen de gewesten aan de minister van Financiën voorstellen om de toepassingsperiode van de op hun grondgebied afgebakende steunzones met 24 maanden te verlengen zelfs nadat de initieel vastgelegde toepassingsperiode is verlopen.

Deze mogelijkheid geldt enkel voor de steunzones die reeds afgebakend zijn. Het is niet de bedoeling  om de steunzones die in de toekomst zullen afgebakend worden te verlengen.

Op vraag van het Vlaamse Gewest wordt de toepassingsperiode van de bestaande steunzones effectief met twee jaar verlengd. Concreet heeft dit tot gevolg dat de toepassingsperiode van de steunzones rond Turnhout en Genk verlengd worden tot 31 oktober 2024 en de steunzone rond Zaventem en Vilvoorde tot 31 mei 2028. De samenstelling van de betrokken steunzones wordt ook geactualiseerd.

Bron:  Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 tot verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones rondom Genk, Turnhout en Zaventem-Vilvoorde (BS van 8 november 2023)