Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing steunzones : verlenging van de huidige steunzones

Van 

De gewesten kunnen de periode tijdens dewelke een zone beschouwd wordt als een steunzone verlengen. Binnen die zone kunnen ondernemingen werknemers aanwerven en een vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing genieten die ingehouden moet worden op de door hen betaalde bezoldigingen


Een wet van 26 december 2022 voorziet dat de gewesten opnieuw de mogelijkheid krijgen om de periode waarbinnen een zone kan beschouwd worden als een steunzone te verlengen. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemingen die zich in die steunzone bevinden werknemers kunnen aanwerven en kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen van die werknemers.

Om dit mogelijk te maken wordt de maximale toepassingsduur van de bestaande steunzones verlengd van zeven jaar en zes maanden naar negen jaar en zes maanden. Op deze wijze kunnen de gewesten aan de minister van Financiën voorstellen om de toepassingsperiode van de op hun grondgebied afgebakende steunzones met 24 maanden te verlengen zelfs nadat de initieel vastgelegde toepassingsperiode is verlopen.

Deze mogelijkheid geldt enkel voor de steunzones die reeds afgebakend zijn. Het is niet de bedoeling  om de steunzones die in de toekomst zullen afgebakend worden te verlengen.

Bron:  Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp (BS van 13 januari 2023)