Vlaamse verruimde stagebonus

Van 

De Vlaamse overheid voerde een verruimde stagebonus in die ondernemingen moet aanzetten om ook meerderjarige leerlingen een leerwerkplek aan te bieden. De leerling moet minstens 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor men de verruimde stagebonus voor het eerst met succes aanvraagt. De bestaande ‘reguliere’ stagebonus blijft ongewijzigd voortbestaan.


1. Begrip 

De Vlaamse overheid beoogt met de maatregel van de verruimde stagebonus het leerwerkplekken te stimuleren voor meerderjarige leerlingen, meer specifiek de leerlingen die de leeftijd van 18 jaar reeds bereikten op 1 september van het schooljaar waarvoor de onderneming voor het eerst de stagebonus met succes aanvraagt.

De verruimde stagebonus bestaat naast de bestaande ‘reguliere’ stagebonus, die ongewijzigd blijft bestaan en bijgevolg voorbehouden blijft voor leerlingen die nog geen 18 jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst met succes wordt aangevraagd.

Het is dus de leeftijd van de leerling op 1 september van het schooljaar van de eerste aanvraag die bepaald of de reguliere stagebonus dan wel de verruimde stagebonus wordt toegekend. Voor eenzelfde leerling kan een onderneming bijgevolg nooit het recht openen op beide stagebonussen.

Het departement WSE van de Vlaamse administratie bepaalt zelf op basis van de gegevens van de aanvraag welk stagebonus toegekend kan worden.

De verruimde stagebonus is vooralsnog een tijdelijke maatregel. Ze volgt de inmiddels afgelopen ‘aanvullende stagebonus’ op.

2. Bedrag

De verruimde stagebonus bedraagt 500 euro per schooljaar en kan door de onderneming voor eenzelfde leerling voor maximaal twee scholjaren aangevraagd worden.

3. Voorwaarden

Ondernemingen die in aanmerking komen voor de toekenning van de verruimde stagebonus moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als de reguliere stagebonus:

° ligging: de vestiging die die de jongere opleidt moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn;

° duur: de alternerende opleiding op de leerwerkplek moet tijdens het schooljaar minstens drie maanden duren. Een schooljaar stemt hierbij overeen met de periode van 1 september tot 31 augustus;

° Aanvraagtermijn: de stagebonus moet voor 31 december na het einde van het schooljaar aangevraagd worden.

Publiekrechtelijke rechtspersonen komen evenzeer als privérechtspersonen in aanmerking voor de toekenning van de verruimde stagebonus.

4. Verschil met 'reguliere' stagebonus

Bovenstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor de reguliere stagebonus.

In tegenstelling tot de verruimde stagebonus kan een werkgever de reguliere stagebonus voor maximaal drie schooljaren krijgen (i.p.v. twee schooljaren). Bij de derde toekenning ontvangt de onderneming bovendien 750 euro i.p.v. 500 euro.

5. Inwerkingtreding en einde

Ondernemingen kunnen enkel voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een verruimde stagebonus aanvragen. Vooralsnog dus een tijdelijke maatregel.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023, BS 29 april 2022.