Sociale verkiezingen 2020: met het bericht X - 60 start de verkiezingsprocedure

Van 
97692

 

Ten laatste op dag X - 60 (naargelang de datum van de verkiezingen die u gekozen hebt, tussen 13 en 26 december 2019) moet u als werkgever op eigen initiatief én schriftelijk via een bericht X - 60 (conform een wettelijk model opgesteld door de FOD WASO) bepaalde informatie meedelen aan bepaalde bestemmelingen. U moet een bericht X – 60 opmaken voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en, in voorkomend geval, ook een bericht X – 60 opmaken voor de ondernemingsraad.

Aan wie moet u deze informatie meedelen en hoe ?

U moet schriftelijk:

 • het bericht X – 60 “Comité” meedelen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij gebrek aan dergelijk orgaan, aan de vakbondsafvaardiging;
 • het bericht X – 60 “Raad” meedelen aan de ondernemingsraad of, bij gebrek aan dergelijk orgaan, aan de vakbondsafvaardiging.

Hoe?

 • ofwel overhandigt u het bericht X - 60 aan elke vertegenwoordiger van het comité, ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging tijdens een vergadering (met opmaak van een proces-verbaal waarin de overhandiging tijdens de zitting geacteerd wordt);
 • ofwel overhandigt u het bericht X – 60 aan de aanwezige effectieve vertegenwoordigers (met ondertekening van een ontvangstbevestiging) en u verzendt het bericht X – 60 aangetekend naar de effectieve leden die afwezig zijn op de dag van de overhandiging;
 • ofwel verzendt u onmiddellijk het bericht X – 60 aangetekend naar elk effectief lid.

U moet ook de werknemers informeren door een kopie van het bericht X - 60 aan te plakken in de verschillende secties en afdelingen van de onderneming. Deze aanplakking kan vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document voor zover alle werknemers hiertoe tijdens hun normale werkuren toegang hebben.

Ten slotte moet u een afschrift van het bericht X – 60 uploaden op de webapplicatie die daartoe is voorzien op de website van de FOD WASO: https://sociale-verkiezingen.belgie.be/ Op deze webapplicatie moet u ook bepaalde verkiezingsinlichtingen meedelen. Wenst u geen gebruik te maken van deze webapplicatie, dan verwijzen we u naar deel 2 van onze brochure sociale verkiezingen om kennis te nemen van de alternatieve wijze van communicatie.

De toegang tot deze applicatie gebeurt via de elektronische identiteitskaart (eID) of via de aanmaak van een "itsme"-account.  Eenmaal ingelogd op de applicatie kan de persoon die verantwoordelijk is voor de sociale verkiezingen in de onderneming zich het (de) dossier(s)    toe-eigenen. Zodra aan de TBE een dossier is toegekend, kunt u aan de slag met de verdere procedure van de sociale verkiezingen. Het is ook mogelijk de aanmaak van nieuwe dossiers te vragen via de applicatie, bijvoorbeeld wanneer de onderneming voor de eerste maal de verkiezingsprocedure voor een CPBW of OR moet opstarten.

Uiterlijk op dag X – 60 moet u per orgaan (raad/comité) informatie meedelen over de juridische entiteit en de technische bedrijfseenheid. Naast de benaming en het adres van de sociale zetel van de juridische entiteit, de benaming en adres van de technische bedrijfseenheid en de bevoegde paritaire comités, moet u ook het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) vermelden:

 • Als de technische bedrijfseenheid samenvalt met de juridische entiteit, dan moet u het KBO-nummer vermelden;
 • Als de technische bedrijfseenheid meerdere juridische entiteiten groepeert, dan moet u het KBO-nummer van de verschillende juridische entiteiten vermelden;
 • Als de juridische entiteit uit meerdere technische bedrijfseenheden bestaat, dan moet u het KBO-nummer van de juridische entiteit en de KBO-nummers van de vestigingseenheden vermelden.

Wat is de inhoud van de informatie te geven in het bericht X – 60?

De informatie die in het bericht X – 60 wordt gegeven, heeft betrekking op de volgende elementen:

 • de aard, de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid. Als er al een orgaan werd opgericht, heeft de informatie enkel betrekking op de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan en op de nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid;
 • het aantal personeelsleden dat op dag X - 60 tewerkgesteld is per categorie: arbeiders, bedienden (met inbegrip van de kaderleden en het leidinggevend personeel met een arbeidsovereenkomst), jonge werknemers van minder dan 25 jaar op dag Y. Om arbeiders van bedienden te onderscheiden, baseert men zich op de inschrijvingswijze van de werknemers in functie van de aangiften bij de RSZ.

Opmerking: Men moet alle werknemers in aanmerking nemen die op dag X - 60 gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, studentenovereenkomst, …) of een leerovereenkomst evenals de personen die met werknemers gelijkgesteld zijn (namelijk onderzoekers van het FWO en geassocieerde fondsen die hun onderzoeksopdracht in de onderneming uitvoeren en werknemers die in de onderneming in beroepsopleiding geplaatst werden door de gemeenschapsinstellingen belast met beroepsopleiding).

 • de functies van het leidinggevend personeel met verduidelijking van hun benaming en hun inhoud en, ter informatie, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;
 • voor de ondernemingsraad, de functies van de kaderleden en, ter informatie, de lijst van de personen die deze functies uitoefenen. Op deze lijst mogen enkel bedienden hernomen worden die als dusdanig aangegeven zijn in de aangiften die aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden overgemaakt. Deze mededeling moet enkel aan de ondernemingsraad worden gedaan of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging. Deze informatie moet niet worden gegeven in ondernemingen die minder dan 30 bedienden (kaderleden en leidinggevend personeel met een arbeidsovereenkomst inbegrepen) tellen op dag X - 60 (dit aantal resulteert uit de informatie over het aantal personeelsleden per categorie) of ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld minder dan 100 werknemers tewerkstellen tussen 01/10/2018 en 30/09/2019.
 • de datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt en de datum die men voor de verkiezingen voorziet (dag X en dag Y).

Wat is de volgende stap?

Tussen dag X – 60 en dag X – 35 (dag X – 35 ligt tussen 7 en 20 januari 2020) is er een periode tijdens welke u, naargelang het betrokken orgaan, het comité of de ondernemingsraad of, bij gebrek hieraan, de vakbondsafvaardiging moet raadplegen over bepaalde informatie gegeven in het bericht X – 60.

Indien in uw onderneming momenteel geen enkel van deze overlegorganen bestaat, dan hoeft er geen raadpleging te gebeuren.

De raadpleging moet de volgende punten betreffen :

 • het niveau waarop het orgaan moet opgericht/hernieuwd worden, d.w.z.:

  • het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor de organen moeten worden opgericht alsook de beschrijving ervan;
  • de onderverdeling van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met de beschrijving en de grenzen ervan of de groepering van verschillende juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden en de beschrijving en de grenzen ervan.
 • de functies van het leidinggevend personeel alsook de lijst die als aanduiding werd verstrekt in het bericht X-60;
 • voor de ondernemingsraad, de functies van de kaderleden alsook de lijst die als aanduiding werd verstrekt in het bericht X-60. Alleen de ondernemingsraad of als er geen is, de vakbondsafvaardiging moet over dit punt worden geraadpleegd.

Deze punten moeten minstens éénmaal in de ondernemingsraad/Comité, of bij ontstentenis hiervan, met de vakbondsafvaardiging besproken worden vóór dag X – 35. Er moet dus een proces-verbaal worden opgesteld en bijgehouden van die vergadering(en).

Het resultaat van de raadpleging is niet bindend voor u. U zal uw beslissing autonoom meedelen op dag X – 35 met het bericht X – 35 waarover onze volgende infoflash zal gaan.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });