Sanctie voor de werkgever in geval van ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid

Van 

Vanaf 1/7/2022 tot en met 31/12/2022 zullen werkgevers die ten onrechte bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen voor hun werknemers gesanctioneerd worden.


Voor welke vormen van tijdelijke werkloosheid?

De sanctionering is van toepassing in geval van ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid wegens:

  • overmacht;
  • technische stoornis;
  • slecht weer;
  • economische redenen voor arbeiders en bedienden.

Welke sanctie?

Als de RVA tijdens een controle vaststelt dat een werkgever voor zijn werknemers onterecht één van bovenvermelde vormen van tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen, zal de werkgever ertoe gehouden zijn het normale loon te betalen aan de betrokken werknemers voor alle dagen tijdens dewelke er onterecht tijdelijke werkloosheid werd ingeroepen.

Daarenboven zal de RVA nu ook rechtstreeks de aan de werknemers betaalde bruto werkloosheidsuitkeringen kunnen terugvorderen bij de werkgever (i.p.v. bij de werknemers zelf). De werkgever kan dan achteraf op zijn beurt het nettobedrag van de aan de RVA terugbetaalde bruto werkloosheidsuitkeringen inhouden op het nettoloon van de betrokken werknemers.

Geldigheidsduur

Het betreft een tijdelijke maatregel die van toepassing is vanaf 1/7/2022 tot en met 31/12/2022 (eventueel verlengbaar door een na een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit).

 

Bron: Wet van 30 juli 2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid (1), B.S. van 28 september 2022.