Openbare sector: Eindejaarstoelage 2016

Van 
81347

Zowel de federale overheid als de meeste lokale besturen kennen aan hun personeelsleden een eindejaarspremie toe. Hoewel ze op elkaar gelijken, bespreken we ze hier apart.

Deze bedragen werden al bevestigd door de FOD Personeel & Organisatie (publicatie van de omzendbrieven n° 655 en 656 in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2016).

Samenstelling van de eindejaarstoelage bij de federale overheid

Bedrag

De personeelsleden van de federale overheid hebben recht op een eindejaarstoelage. Het bedrag van de toelage bestaat uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Elk jaar geeft de federale overheid de richtlijnen betreffende de berekening van de eindejaarspremie uit.

  • Het forfaitair gedeelte, jaarlijks geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober, bedraagt voor 2016: 710,4228 EUR x 101,78/100,66 = 718,3274 EUR
  • Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar diende. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

In 2016 wordt een supplement van 7% van de brutomaandwedde voorzien. Dit supplement schommelt tussen min. 165,6186 en max. 331,2371 EUR.

Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage 2016 wordt normaal betaald op 15 december 2016.

Inhoudingen

Voor statutairen is slechts een beperkt gedeelte van de eindejaarspremie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Dit gedeelte bedraagt 380,9627 EUR voor een premie van 718,3274 EUR.

Contractuelen betalen de gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07 %) op hun toelage.

Vlaamse lokale besturen

Vooreerst valt op te merken dat de lokale besturen niet verplicht zijn om een eindejaarspremie toe te kennen. Als zij dit wel doen, moeten zij de regels volgen zoals deze voorgeschreven worden door de Vlaamse overheid. Deze regels wijken af van de federale overheid.

Bedrag

Zo bedraagt het vast gedeelte 363,69 EUR x 101,78/100,66 = 367,73 EUR. Dit vast bedrag werd ingevolge het sectoraal akkoord 2002 vanaf het dienstjaar 2002 verhoogd met 248,74 EUR, vanaf het dienstjaar 2009 met 250,00 EUR, en vanaf het dienstjaar 2013 verhoogd met 400,00 EUR.

Het vast gedeelte bedraagt dus: 367,73 + 248,74 + 250,00 + 400,00 = 1266,47 EUR

Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december in één keer uitbetaald.

Inhoudingen

Voor de vastbenoemde personeelsleden bedraagt het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend 929,1053 EUR.

Voor de contractuele personeelsleden blijft de verhoogde eindejaarstoelage integraal onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.