Openbare sector: Eindejaarstoelage 2015

Van 
75414

Zowel de federale overheid als de meeste lokale besturen kennen aan hun personeelsleden een eindejaarspremie toe. Hoewel ze op elkaar gelijken, bespreken we ze hier apart.

Deze bedragen werden al bevestigd door de FOD Personeel & Organisatie (publicatie van de omzendbrieven n° 647 en 648 in het Belgisch Staatsblad van 1 december 2015).

Samenstelling van de eindejaarstoelage bij de federale overheid

Bedrag

De personeelsleden van de federale overheid hebben recht op een eindejaarstoelage. Het bedrag van de toelage bestaat uit een forfaitair gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Elk jaar geeft de federale overheid de richtlijnen betreffende de berekening van de eindejaarspremie uit. 

  • Het forfaitair gedeelte, jaarlijks geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober, bedraagt voor 2015: 707,3880 EUR x 100,66/100,23 = 710,4228 EUR
  • Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar diende. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

In 2015 wordt een supplement van 7% van de brutomaandwedde voorzien. Dit supplement schommelt tussen min. 162,37 en max. 324,74 EUR.

Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage 2015 wordt normaal betaald op 16 december 2015.

Inhoudingen

Voor statutairen is slechts een beperkt gedeelte van de eindejaarspremie onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Deze bedragen 376,7705 EUR voor een premie van 710,4228 EUR.

Contractuelen betalen de gewone socialezekerheidsbijdragen (13,07 %) op hun toelage.

Vlaamse lokale besturen

Vooreerst valt op te merken dat de lokale besturen niet verplicht zijn om een eindejaarspremie toe te kennen. Als zij dit wel doen, moeten zij de regels volgen zoals deze voorgeschreven worden door de Vlaamse overheid. Deze regels wijken af van de federale overheid.

Bedrag

Zo bedraagt het vast gedeelte 362,13 EUR x 100,66/100,23 = 363,69 EUR. Dit vast bedrag werd ingevolge het sectoraal akkoord 2002 vanaf het dienstjaar 2002 verhoogd met 248,74 EUR, vanaf het dienstjaar 2009 met 250,00 EUR, en vanaf het dienstjaar 2013 verhoogd met 400,00 EUR.

Het vast gedeelte bedraagt dus: 363,69 + 248,74 + 250,00 + 400,00 = 1262,43 EUR

Het veranderlijk gedeelte stemt overeen met 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar. Bovendien wordt er ook rekening gehouden met de haard- of standplaatstoelage.

Uitbetalingsperiode

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december in één keer uitbetaald.

Inhoudingen

Voor de vastbenoemde personeelsleden bedraagt het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen worden berekend 928,7777 EUR.

Voor de contractuele personeelsleden blijft de verhoogde eindejaarstoelage integraal onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.