Gelegenheidsarbeid in de fruit- en groenteteelt : Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Van 

Werkgevers uit de fruit- en groenteteelt kunnen voor de uren die door een gelegenheidsarbeider worden gepresteerd in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 een fiscaal voordeel genieten. De bedrijfsvoorheffing die zij op de bezoldigingen voor deze uren moeten inhouden, moeten zij niet volledig doorstorten aan de fiscus. De niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedraagt 1,23 € per uur waarvoor een bezoldiging werd betaald.


In een artikel van 13 juli 2023 berichtten wij u reeds over de komst van deze maatregel.

Het minimumloon voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw werd verhoogd. Om deze bijkomende kost te compenseren voorziet de regering nu in een fiscaal voordeel, van 1 juli tot 31 december 2023, voor de werkgevers uit de fruit- en groenteteelt die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen.

Wij lichten hierna deze maatregel toe.

Deze maatregel verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 november 2023 maar treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 juli 2023. Group S zal bijgevolg voor zijn klanten deze maatregel met terugwerkende kracht toepassen. 

1. Welke werkgevers ?

Het tijdelijk fiscaal voordeel wordt toegekend aan de werkgevers die ressorteren onder de subsectoren van de fruitteelt (= het paritair subcomité 145.04 : teelt van hard fruit, zacht fruit en steenvruchten met inbegrip van de druiventeelt) en van de groenteteelt (= het paritair subcomité 145.06: teelt van groenten in open lucht of onder glas, met uitzondering van de teelt van paddenstoelen en truffels).

2. Welke werknemers ?

Het voordeel wordt toegepast op het loon dat wordt betaald aan gelegenheidsarbeiders voor effectief geleverde prestaties of voor bezoldigde afwezigheden.

3. Fiscaal voordeel : gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat de werkgever volledig heeft ingehouden op het loon betaald aan de gelegenheidsarbeider voor elk effectief gepresteerd uur of een uur waarvoor geen prestaties werden verricht maar waarvoor de werkgever wel het normale loon moet betalen (bvb. een feestdag) moet niet doorgestort worden.

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting geldt voor de uren die de gelegenheidsarbeider heeft gepresteerd in de periode van 1 juli tot en met 31 december.

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan 1.23 € per uur vermenigvuldigd met het totaal aantal uren die zijn gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteelt en waarvoor, voor het eerst, een loon wordt betaald of toegekend. “Voor het eerst” betekent dat wanneer het loon voor een uur dat in juli 2023 werd gepresteerd, in juli 2023 wordt uitbetaald maar er in augustus 2023 nog een bijkomend bedrag wordt uitbetaald voor datzelfde uur (bvb. om de nieuwe cao inzake het minimumloon te respecteren), dan mag de vrijstelling maar worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de maand juli 2023. Juli 2023 is de maand waarin voor het eerst loon werd uitbetaald voor het betrokken uur en niet augustus 2023. De vrijstelling mag dus niet toegepast worden op de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het bijkomend loon betaald in augustus voor datzelfde uur.

De vrijstelling kan enkel worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden volgens het tarief van :

 • 11,11 % (indien de gelegenheidsarbeider een Rijksinwoner is);
 • 18,725 % (indien de gelegenheidsarbeider een niet-Rijksinwoner is).

Ze wordt globaal toegepast op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op het loon van alle betrokken gelegenheidsarbeiders voor de betrokken aangifteperiode en dus niet individueel op elke betrokken gelegenheidsarbeider.

Bij het toepassen ervan moet rekening gehouden worden met de volgende rangregeling onder de verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing:

 • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast na de volgende eventueel andere toe te passen vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing:

  • overuren;
  • Ploegenarbeid;
  • Steunzones;
  • Starters;
  • Opleidingen.
 • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast vóór de volgende eventueel andere toe te passen vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing :
  • IPA-korting;
  • Jonge werknemers.

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast op de bijkomende bedrijfsvoorheffing die is ingehouden in het kader van het fiscaal voluntariaat.

4. Procedure

De werkgever die het fiscaal voordeel wilt genieten moet een dubbele aangifte in de bedrijfsvoorheffing doen. Hij moet ook een nominatieve aangifte met een aantal gegevens en een document dat aantoont dat hij tot de betrokken paritaire comités behoort, ter beschikking houden van de fiscus.

5. Datum van inwerkingtreding en geldigheidsperiode

Deze reglementering treedt in werking op 1 juli 2023.  Ze is van toepassing op bezoldigingen die worden betaald of toegekend voor prestaties als gelegenheidsarbeider in de periode van 1 juli tot 31 december 2023. Het is wel de bedoeling om deze regeling na 31 december 2023 voor onbepaalde tijd te verlengen (cfr. voorontwerp van programmawet)

Bronnen:

 • Wet van 8 november 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw (BS van 23 november 2023);
 • Koninklijk besluit van 8 november 2023 met betrekking tot de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet van 8 november 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw (BS van 23 november 2023).