Gelegenheidsarbeid in de fruit- en groenteteelt : Tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op komst

Van 

Werkgevers uit de fruit- en groenteteelt zullen voor de uren die door een gelegenheidsarbeider worden gepresteerd in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 een fiscaal voordeel genieten. De bedrijfsvoorheffing die zij op de bezoldigingen voor deze uren moeten inhouden, moeten zij niet volledig doorstorten aan de fiscus. De niet door te storten bedrijfsvoorheffing bedraagt 1,23 € per uur waarvoor een bezoldiging werd betaald.


Het minimumloon voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw wordt verhoogd. Om deze bijkomende kost te compenseren voorziet de regering in een tijdelijk fiscaal voordeel, van 1 juli tot 31 december 2023, voor de werkgevers uit de fruit- en groenteteelt die gelegenheidsarbeiders tewerkstellen.

Wij lichten hierna deze maatregel toe die nog in een ontwerpfase is. 

2. Welke werkgevers ?

Het tijdelijk fiscaal voordeel wordt toegekend aan de werkgevers die ressorteren onder de subsectoren van de fruitteelt (= het officieus paritair subcomité 145.04 : teelt van hard fruit, zacht fruit en steenvruchten met inbegrip van de druiventeelt) en van de groenteteelt (= het officieus paritair subcomité 145.06: teelt van groenten in open lucht of onder glas, met uitzondering van de teelt van paddenstoelen en truffels).

2. Welke werknemers ?

Het voordeel wordt toegepast op het loon dat wordt betaald aan gelegenheidsarbeiders voor effectief geleverde prestaties of voor bezoldigde afwezigheden.

3. Fiscaal voordeel : gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat de werkgever volledig heeft ingehouden op het loon betaald aan de gelegenheidsarbeider voor elk effectief gepresteerd uur of een uur waarvoor geen prestaties werden verricht maar waarvoor de werkgever wel het normale loon moet betalen (bvb. een feestdag) moet niet doorgestort worden.

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting geldt voor de uren die de gelegenheidsarbeider heeft gepresteerd in de periode van 1 juli tot en met 31 december.

De niet door te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan 1.23 € per uur vermenigvuldigd met het totaal aantal uren die zijn gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteelt en waarvoor, voor het eerst, een loon wordt betaald of toegekend. “Voor het eerst” betekent dat, in het geval van een werkgever die de bedrijfsvoorheffing per maand moet aangeven, wanneer het loon voor een uur dat in juli 2023 werd gepresteerd, in juli 2023 wordt uitbetaald maar er in augustus 2023 nog een bijkomend bedrag wordt uitbetaald voor datzelfde uur (bvb. om de nieuwe cao inzake het minimumloon te respecteren), dan moet de vrijstelling worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de maand juli 2023, dat is de maand waarin voor het eerst loon werd uitbetaald voor het betrokken uur, en niet op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de maand augustus 2023.

De vrijstelling kan enkel worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die is ingehouden volgens het tarief van :

 • 11,11 % (indien de gelegenheidsarbeider een Rijksinwoner is);
 • 18,725 % (indien de gelegenheidsarbeider een niet-Rijksinwoner is).

Ze wordt globaal toegepast op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op het loon van alle betrokken gelegenheidsarbeiders voor de betrokken aangifteperiode en dus niet individueel op elke betrokken gelegenheidsarbeider.

Bij het toepassen ervan moet rekening gehouden worden met de volgende rangregeling onder de verschillende vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing:

 • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast na de volgende eventueel andere toe te passen vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing:

  • overuren
  • Ploegenarbeid
  • Steunzones
  • Starters
  • Opleidingen
 • de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast vóór de volgende eventueel andere toe te passen vrijstellingen van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing :
  • IPA-korting
  • Jonge werknemers

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast op de bijkomende bedrijfsvoorheffing die is ingehouden in het kader van het fiscaal voluntariaat.

Bron: Ontwerp van wet van 6 oktober 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw.