Coronavirus: steunmaatregel "Tremplin 24 mois +" in Wallonië

Van 

Om de gezondheidssectoren die bijzonder worden getroffen door de COVID-19-crisis te ondersteunen, heeft de Waalse regering voor het jaar 2021 een premie ingevoerd voor de aanwerving van kandidaten die meer dan 24 maanden werkzoekende zijn. Deze maatregel kreeg de naam "Tremplin 24 mois +". Deze maatregel wordt tijdens het jaar 2021 voor alle werkgevers samen beperkt tot 600 voltijdse equivalenten (VTE).


U vindt hierna de voornaamste kenmerken van deze steunmaatregel.

Betrokken werkgevers

Alleen werkgevers die tot een van de volgende sectoren behoren, kunnen aanspraak maken op de steunmaatregel 'Tremplin 24 mois +':

 1. erkende structuren van diensten voor personen in een uitsluitingssituatie (diensten voor sociale integratie of sociale steunpunten);
 2. diensten voor de opvang, huisvesting en begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen (AHA);
 3. erkende diensten voor hulpverlening aan gezinnen en senioren;
 4. de volgende instellingen voor ouderen: rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, centra voor avond- en/of nachtopvang en kortstondig verblijf;
 5. door AViQ of ONE erkende residentiële diensten voor jongeren (S.R.J.);
 6. residentiële nachtdiensten voor volwassenen (S.R.N.A.);
 7. residentiële diensten voor volwassenen (S.R.A.)
 8. diensten voor huisvesting onder toezicht (S.L.S.);
 9. opvangcentra voor jongeren (jeugdhuizen, ontmoetings- en huisvestingscentra en  informatiecentra voor jongeren en hun federaties);
 10. residentiële diensten voor hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;
 11. opvangcentra voor jonge kinderen (kinderdagverblijven, ONE-kinderopvang);
 12. operatoren voor buitenschoolse opvang;
 13. buurtwinkels in de voedingssector die minder dan 3 werknemers in dienst hebben;
 14. bedrijven die actief zijn in de levensmiddelensector waarvan de productie- en verkoopmethodes voldoen aan de definitie van "korte circuits". Onder "korte circuits" verstaat men een productie- en afzetmethode die bedoeld is om de producent in alle sectoren dichter bij de consument te brengen.   

Betrokken werknemers

De aangeworven kandidaat moet de volgende 3 cumulatieve voorwaarden vervullen:

 1. (op de dag vóór zijn aanwerving) minstens 24 maanden ingeschreven zijn bij de FOREm als niet-werkende werkzoekende;
 2. zijn hoofdverblijfplaats in het Franstalige taalgebied hebben;
 3. tijdens de 2 jaar vóór zijn aanwerving:

• hetzij in aanmerking zijn gekomen voor een tewerkstelling overeenkomstig artikel 60, § 7 of artikel 61 van de OCMW-wet;

• hetzij één van de volgende opleidingen hebben gevolgd:   een 'PFI' van minstens 3 maanden; een opleiding voor werkzoekenden van minstens 3 maanden via een “MIRE”; een beroepsinlevingsovereenkomst van minstens 3 maanden; een opleiding 'coup de poing pénuries'; een alternerende opleiding voor werkzoekenden georganiseerd door de FOREm of het IFAPME gedurende minstens 3 maanden;

• hetzij begeleid geweest zijn naar en in de tewerkstelling door een “MIRE” of een OCMW in het kader van "jobcoaching" voor bepaalde functies bij een in aanmerking komende werkgever die afhangt van AVIQ.

Toegekende voordelen

De maatregel 'Tremplin 24 mois+' bestaat uit een subsidie van 1000 EUR per maand gedurende een periode van maximum 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiensttreding van de werkzoekende.

Deze maandelijkse subsidie wordt toegekend voor een voltijdse betrekking. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het bedrag van de subsidie pro rata berekend op basis van de contractuele arbeidsregeling.

Verplichtingen van de werkgever

Om de steunmaatregel 'Tremplin 24 mois +' te genieten, moet de werkgever de volgende verplichtingen naleven:

 • een werkzoekende in dienst nemen voor een minimumduur van 24 maanden met een minstens halftijdse arbeidsregeling. De arbeidsovereenkomst kan voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur van 24 maanden zijn.
 • de aangeworven werkzoekende minstens 40 uur/jaar opleiden tijdens de duur van de subsidie.
 • de werkzoekende in dienst nemen binnen een termijn van 6 maanden na de eerste dag van de maand  die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie.

Formaliteiten

Voor de aanvraag van de subsidie moet de werkgever een formulier invullen dat op de website van de Forem beschikbaar is.

 Na het groen licht van de administratie te hebben ontvangen en zodra de aanwerving een feit is, dient  de werkgever bij de Forem elk kwartaal een driemaandelijkse prestatiestaat in overeenkomstig het model dat door de Forem werd opgesteld.

Beperkingen

Een werkgever kan de steunmaatregel 'Tremplin 24 mois +' voor maximum twee voltijdse betrekkingen aanvragen.  Er moet een formulier per betrekking worden ingevuld.  

De subsidie 'Tremplin 24 mois +' kan niet worden gecumuleerd met een andere tussenkomst in het loon zoals de volgende steunmaatregelen:

• SESAM ;

• APE ;

• Impulsion -25 ans.

Toegelaten cumulaties

Bij wijze van uitzondering kan de subsidie 'Tremplin 24 mois +' worden gecumuleerd met de regeling van werkuitkeringen 'Impulsions 12 mois+'. 

Cumulatie met een vermindering van patronale sociale bijdragen is eveneens toegestaan.

Bron: Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van het 'plan rebond' COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 10.12.2020.