Hoe een onderneming starten

Wat kan ons ondernemingsloket Formalis voor u doen?

Wil u ook personeel aanwerven? Bekijk dan zeker ook volgende artikels.
Checklist voor een beginnende werkgever
Hoeveel kost een werknemer
Subsidies aanvragen

Een goede bescherming is belangrijk! Bekijk onze info over aanvullende verzekeringen.
 
 

De rechtsvorm van de onderneming kiezen

U kan uw activiteit uitoefenen als éénmanszaak (natuurlijk persoon) of onder de vorm van een vennootschap (rechtspersoon). Beide hebben hun voor- en nadelen. Twijfelt u tussen een éénmanszaak of een vennootschap, vraag dan zeker raad aan uw boekhouder of fiscalist.

Onderneming natuurlijke persoon (eenmanszaak)

Een eenmanszaak vereist geen opstelling van statuten of minimumstartkapitaal. De oprichtings- en werkingskosten zijn vrij laag, de ondernemer kan al snel zijn activiteit opstarten. Hij is zijn eigen baas. Hij kan dan ook de nodige beslissingen nemen voor de uitoefening van zijn activiteit zonder andere partners te moeten raadplegen.

De boekhouding is over het algemeen vereenvoudigd. In een eenmanszaak is het vermogen voor de beroepsactiviteit niet gescheiden van het persoonlijke vermogen van de ondernemer. De ondernemer staat dus met zijn hele bezit in voor de verplichtingen van zijn onderneming. Dit is niet zonder risico. Bij faillissement van een belangrijke klant bijvoorbeeld kunnen de schulden worden verhaald op alle roerende, onroerende, tegenwoordige en toekomstige goederen van de ondernemer. Het vermogen van de partner kan ook worden aangesproken om de schulden van de onderneming te betalen, tenzij een huwelijkscontract dit anders regelt.

Oprichting Geen opstelling van statuten nodig.
Oprichtingskosten Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: € 90,50
Kapitaal Geen minimum startkapitaal vereist.
Aansprakelijkheid Geen scheiding tussen persoonlijk vermogen en professioneel vermogen

Onderneming rechtspersoon (vennootschap)

Als u voor een vennootschap kiest, dan moet u in de meeste gevallen eerst een beroep doen op een notaris die de statuten opstelt en ze op de griffie van de ondernemingsrechtbank neerlegt. De griffie schrijft deze gegevens daarna in het rechtspersonenregister (RPR) in en kent u een ondernemingsnummer toe. U kan zich daarna naar een van onze ondernemingsloketten begeven om de andere formaliteiten te verrichten.
 

Oprichting

Oprichtingsakte:

  • Verplichte notariële akte voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV, CV, NV).
  • Notariële akte mogelijk maar onderhandse akte volstaat voor vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (VOF, COMM.V.,...)
Oprichtingskosten Notariskosten: +/- € 1.000 
Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen: € 90,50
Kapitaal Er is geen minimum startkapitaal vereist tenzij voor naamloze vennootschappen (nv's) waarvoor een minimumkapitaal van € 61.500 nodig is.
Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is afhankelijk van gekozen rechtsvorm.

Op 28 februari 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd.

Het vennootschapsrecht en de wetgeving rond verenigingen werden volledig herzien. De kenmerken van deze hervorming zijn: flexibiliteit, modernisering en vereenvoudiging. Dit nieuwe wetboek moet ervoor zorgen dat ondernemers nadenken over de verschillende juridische aspecten die een rol spelen in de ontwikkeling van een onderneming.

Het nieuwe wetboek is al vanaf 1 mei 2019 van toepassing voor nieuwe vennootschappen en verenigingen. Bestaande organisaties moeten deze nieuwe wetgeving volgen vanaf de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 en uiterlijk tegen 1 januari 2024.

Bankrekening openen

Voor dat u uw eigen zaak opstart en zelfstandige wordt, moet u een nieuwe professionele zichtrekening openen bij een in België gevestigde financiële instelling. U moet het bankrekeningnummer en de naam van de gekozen bank vermelden op al uw commerciële documenten (brieven, facturen, …).

Vergunningen aanvragen

Vergeet niet na te gaan of u een licentie, vergunning of erkenning nodig heeft om uw eigen zaak op te richten. Dit is afhankelijk van de activiteit die u uitoefent en de plaats waar u gevestigd bent. Bepaalde verplichtingen verschillen namelijk volgens gewest, provincie en gemeente. Om te weten of u bijvoorbeeld een vergunning van het FAVV of een leurkaart nodig hebt, kan u terecht bij ons ondernemingsloket Formalis.

Inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

Wanneer u een onderneming opricht, moet u ze inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). KBO is een beveiligd register dat alle gegevens van de Belgische ondernemingen centraliseert. Deze formaliteit geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen.

Ga voor de oprichting van een eenmanszaak langs bij ons ondernemingsloket Formalis om u in te schrijven en uw ondernemingsnummer te ontvangen. Dit nummer moet op de meeste documenten van uw onderneming worden vermeld (facturen, prijsoffertes, brieven, …).

Wat moet u meebrengen naar het ondernemingsloket?

  • Een bewijs van uw basiskennis bedrijfsbeheer en in sommige gevallen een bewijs van uw beroepskennis (in bepaalde gewesten is dit verplicht). U kan dit navragen bij het ondernemingsloket.
  • Het nummer van uw professionele bankrekening.
  • Voorafgaande vergunningen, indien nodig.

Voor een vennootschap moet de oprichtingsakte eerst op de griffie van de ondernemingsrechtbank worden neergelegd. De griffie registreert de gegevens van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) en deelt u het ondernemingsnummer mee. U kan zich daarna naar het ondernemingsloket Formalis begeven waar alle andere administratieve formaliteiten voor uw onderneming worden geregeld en de informatie over uw onderneming in de KBO wordt ingeschreven.

BTW-nummer activeren

Bij inschrijving van uw onderneming in de KBO wordt u een ondernemingsnummer toegekend. Dit nummer vormt de basis van uw btw-nummer. U kan uw btw-nummer zelf activeren of u kan dit onmiddellijk laten uitvoeren door ons ondernemingsloket Formalis.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

  - Voor uw sociale bijdragen

Net zoals een werknemer moet een zelfstandige sociale bijdragen betalen. Terwijl deze bijdragen voor een werknemer automatisch worden ingehouden op zijn brutoloon, moet de zelfstandige zijn bijdragen zelf betalen om de drie maanden. Om aan deze verplichting te voldoen, sluit u zich aan bij het sociaal verzekeringsfonds van Group. Uw sociale bijdragen worden berekend in functie van uw inkomen.

Het is belangrijk dat u deze aansluiting doet voor de start van uw zelfstandige activiteit, zo niet kan u een zware administratieve boete worden opgelegd (van 500 tot 2000 euro). U kan deze aansluiting meteen laten uitvoeren door ons ondernemingsloket Formalis.

Door deze bijdragen krijgt u toegang tot bepaalde rechten zoals ziekte- en invaliditeitsverzekering en wettelijk pensioen. Bovendien kunt u bij stopzetting of onderbreking van uw activiteit om bepaalde redenen (ziekte, faillissement ...) genieten van het systeem van gelijkstelling bij ziekte, overbruggingsrecht, uitkeringen voor mantelzorg …

Rechten als zelfstandigen

- Voor de vennootschapsbijdragen

Een vennootschap moet eveneens een jaarlijkse sociale bijdrage betalen. We raden u dan ook aan uw vennootschap aan te sluiten bij het sociaal verzekeringsfonds (SVZ) van Group S.

Ziekenfonds op de hoogte brengen

Door u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen te betalen heeft u recht op de terugbetaling van geneeskundige zorgen, een moederschapsvergoeding en op een arbeidsongeschiktheidsvergoeding. Om van uw rechten gebruik te kunnen maken, moet u zich aansluiten bij een ziekenfonds. Als u al bent aangesloten bij een ziekenfonds dan moet u hen informeren over uw nieuw statuut als zelfstandige.

Bent u nog niet aangesloten bij een ziekenfonds dan kan u zich aansluiten bij onze partner.

Aansluiten bij een ziekenfonds