Overstromingen: De RVA bevestigt de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens slecht weer in te roepen

article image Van 

De uitzonderlijk slechte weersomstandigheden waarmee sommige regio's nu te kampen hebben kunnen tot gevolg hebben dat uw werknemers hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer of niet op het werk kunnen geraken door het slechte weer. De RVA heeft bevestigd dat er in deze situaties kan gebruik gemaakt worden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens slecht weer en dit mits toepassing van een vereenvoudigde procedure.

1. De werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer

Voor werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer, bijvoorbeeld omdat hun arbeidsplaats ondergelopen is, kan, mits bepaalde voorwaarden:

 • tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aanvaard voor de arbeiders (niet voor de bedienden!), voor zover:

  • de uitvoering van het werk volledig onmogelijk is. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken;
  • er geen vervangingswerk mogelijk is (bijv. opruimwerken);
  • de werknemer voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie heeft genomen;
  • de werknemer voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon heeft op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dus dat hij niet reeds aan zijn dagtaak mag begonnen zijn of op het werk aangekomen zijn om dan vast te stellen dat hij het werk niet kan aanvatten of verderzetten.

Volgens de wet dient de arbeider eerst zijn inhaalrustdagen ingevolge prestaties van overuren en prestaties op zon- en feestdagen en ingevolge de overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in geval van een flexibel arbeidsstelsel op te nemen alvorens hij in tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan geplaatst worden. Wij gaan ervan uit dat deze wettelijke verplichting van toepassing is bij gebrek aan andersluidend standpunt vanwege de RVA.

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard voor de bedienden, voor zover dezelfde voorwaarden als diegene die gelden voor de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer voor de arbeiders (zoals hierboven besproken) zijn voldaan.

2. De werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken

Voor werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken, bijvoorbeeld wegens het stilleggen van het treinverkeer of door ondergelopen straten, kan, mits bepaalde voorwaarden:

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard voor de arbeiders én de bedienden, voor zover:

  • de uitvoering van het werk volledig onmogelijk is. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken;
  • de werknemer voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie heeft genomen;
  • de werknemer voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon heeft op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dus dat hij niet reeds zijn woning mag verlaten hebben om zich te begeven naar zijn werk en dan pas heeft vastgesteld dat hij het werk niet kan bereiken;
  • de werknemer kan op geen andere manier het werk bereiken (bijv. eigen vervoermiddelen, alternatieve vervoermiddelen…).

3. Afwijkende procedure

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer, moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer naar de RVA moet versturen.

Voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht betreft het een voorafgaandelijke elektronische mededeling die aan de RVA moet verstuurd worden. Voor de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer gaat het om een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag per maand die aan de RVA moet verstuurd worden.

Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 20 juli 2021 zal de tijdelijke werkloosheid door de RVA zonder mededeling worden aanvaard. In dat geval moet de werkgever enkel in de aangifte van sociaal risico betreffende de tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) voor de dagen van tijdelijke werkloosheid “overmacht” (met als code aard van de dag 5.4) of “slecht weer” (met als code aard van de dag 5.2 ) vermelden en als reden voor de overmacht of het slecht weer opgeven “uitzonderlijke weersomstandigheden”.

Er moet in geval van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of overmacht momenteel ook geen maandelijks controledocument C3.2.A worden afgeleverd. Zolang de vereenvoudigde procedure van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona nog van toepassing is (tot 30/09/2021), vervalt deze verplichting voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid.

4. Wat als een werknemer zelf wateroverlast heeft in zijn woning en daardoor niet kan komen werken?

Deze werknemer kan hiervoor verlof om dwingende redenen vragen. Immers, CAO nr. 45 somt als dwingende reden op: “ernstige materiële beschadiging aan de bezittingen van de werknemer”.

Dit verlof is in principe onbetaald, tenzij er op sectoraal niveau of op ondernemingsvlak werd beslist om alsnog deze dagen (of een aantal van deze dagen) te vergoeden.