Nieuwe vorm van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis op komst

article image Van 

Vanaf 1 oktober aanstaande zullen bedrijven die moeilijkheden ondervinden om hun personeel tewerk te stellen als gevolg van de hoge energieprijzen een beroep kunnen doen op een specifieke vorm van economische werkloosheid.

Wij geven u hieronder een overzicht van wat er reeds werd gecommuniceerd door de overheid over deze maatregel. U zal echter kunnen vaststellen dat er nog heel wat onzekerheden zijn waar we momenteel zelf nog geen uitsluitsel over kunnen geven. De nieuwe regelgeving moet immers nog in een wettekst gegoten worden en de RVA moet nog de nodige instructies publiceren op zijn website.

1. Hoe verhoudt het “nieuwe” systeem van economische werkloosheid zich t.o.v. het “klassieke” systeem?

Het systeem van economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis betreft een nieuwe vorm van economische werkloosheid die zal bestaan naast het klassieke systeem van economische werkloosheid.

Vergeet niet dat wat het klassieke systeem van economische werkloosheid betreft, er tot 31/12/2022 soepele overgangsmaatregelen gelden! Voor meer info hierover verwijzen wij u naar ons artikel terzake.

Dit betekent dus concreet dat beide systemen naast elkaar zullen bestaan en dat werkgevers een keuzemogelijkheid zullen hebben tussen de beide systemen alsook van het ene systeem naar het andere systeem zullen kunnen overgaan.

2. Voor wie en wanneer kan dit aangevraagd worden?

Werkgevers kunnen zowel voor arbeiders als voor bedienden een beroep doen op de economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis.

Voor arbeiders zal het wel moeilijker worden om van dit nieuwe systeem gebruik te maken. In het klassieke systeem van economische werkloosheid volstaat het immers om voor arbeiders een “gebrek aan werk” aan te tonen wat door de rechtspraak ruim wordt geïnterpreteerd. Nu moet er aan specifieke voorwaarden worden voldaan die ook gelden en dus dezelfde zijn wanneer men het systeem wenst te gebruiken voor bedienden.

Om een beroep te doen op de economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis zowel voor arbeiders als voor bedienden, zal een werkgever moeten voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Concreet betekent dit voor werkgevers dat:

  • hun energiekost minstens 3% van de productiewaarde moet bedragen om als energie-intensieve onderneming te worden beschouwd én;
  • er sprake is van een verdubbeling van hun energiefactuur.

Voor bedienden zal de onderneming dan weer niet (bijkomend) moeten voldoen aan de definitie van “onderneming in moeilijkheden” zoals dat het geval is bij de “klassieke” economische werkloosheid maar volstaat het dat de onderneming aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet.

3. Kennisgeving aan de RVA

3.1. Versturen van een C106-A-EIB

Er zal een nieuw formulier C106-A-EIB (= energie-intensief bedrijf) worden gecreëerd dat voorafgaandelijk (lees: vóór de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag) zal moeten verstuurd worden naar de RVA.

Dit modelformulier is momenteel nog niet beschikbaar op de website van de RVA. Ook de termijn van voorafgaandelijke indiening van dit formulier is momenteel nog onduidelijk. Volgens de laatste berichten:

  • zou dit formulier minstens 5 kalenderdagen vóór de kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag moeten ingediend worden (i.p.v. 14 kalenderdagen op voorhand zoals de gewone C106A voor de toepassing van de “klassieke” economische werkloosheid voor bedienden);

  • zouden er geen bewijsstukken samen met het formulier C106-A-EIB moeten verstuurd worden naar de RVA die aantonen dat de onderneming voldoet aan de definitie van energie-intensief bedrijf.

Dit formulier zal ook aan de RVA moeten worden overgemaakt wanneer men de economische werkloosheid wegens de energiecrisis wenst in te voeren voor arbeiders. Ook dit is dus een bijkomende voorwaarde voor arbeiders in vergelijking met het “klassieke” systeem van economische werkloosheid.

3.2. Kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag

Net zoals in het “klassieke” systeem van economische werkloosheid dient er een voorafgaandelijke elektronische mededeling te gebeuren t.a.v. de RVA. Deze mededeling zal drie kalenderdagen op voorhand (= drie kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag, de dag van kennisgeving en de eerste voorziene werkloosheidsdag niet inbegrepen) moeten verstuurd worden.

Indien op niveau van de sector een koninklijk besluit in een kortere mededelingstermijn voorziet dan drie kalenderdagen, dan is die van toepassing.

4. Zijn er beperkingen op het vlak van gebruik?

Er werd momenteel alleen bevestigd dat er geen verplichte werkhervatting (= verplichte werkweek) zal gelden voor de arbeiders. Dat betekent dus dat de arbeiders in principe onbeperkt tot de voorziene einddatum van deze nieuwe regeling (= 31/12/2022) tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden.

5. Op welke vergoedingen hebben de werknemers recht?

De werknemers die economisch werkloos zullen worden gesteld als gevolg van de energiecrisis zullen recht hebben op:

  • een tijdelijke werkloosheidsuitkering van 70% (i.p.v. 65%) van het begrensde brutoloon (= 3.075,04 euro per maand);
  • een supplement ten laste van de werkgever van 6,22 euro per dag tijdelijke werkloosheid, tenzij een sectoraal fonds de betaling ervan ten laste neemt. In de sectoren waar een sectorale cao reeds voorziet in de betaling (door de werkgever of het fonds voor bestaanszekerheid) van een minimumbedrag van 6,22 euro per werkloosheidsdag in geval van economische werkloosheid, volstaat de betaling van deze sectorale toeslag en is de werkgever geen extra toeslag van 6,22 euro meer verschuldigd.

Dit supplement van 6,22 euro per dag stemt overeen met het supplement dat door de RVA werd ten laste genomen in het kader van de coronawerkloosheid en kan geïndexeerd worden.

6. Wat is de geldigheidsduur?

Het nieuwe systeem economische werkloosheid als gevolg van de energiecrisis zal in principe van toepassing zijn vanaf 1/10/2022 tot en met 31/12/2022. Verwacht wordt dat er een verlenging van het systeem mogelijk zal zijn.

Van zodra wij over deze nieuwe regeling meer gedetailleerde informatie hebben, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.