Innovatiepremies : verlenging van het stelsel voor 2013-2014


39677

De wet van 17 augustus 2013 betreffende de modernisering van het arbeidsrecht en houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2013, verlengt het systeem van innovatiepremies met 2 jaar, namelijk voor de premies die van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 worden betaald of toegekend.

Ter herinnering, de wet over diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg van 3 juli 2005 legde een specifiek fiscaal en sociaal stelsel op voor eenmalige innovatiepremies die aan bepaalde werknemers worden toegekend. Vanaf 1 januari 2013 tot 31 december 2014, kunnen werkgevers aan werknemers eenmalige innovatiepremies toekennen die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Deze voorwaarden zijn de volgende.

Voorwaarden voor de werknemers

 • de werkgever kan alleen premies toekennen aan werknemers die via een arbeidsovereenkomst gebonden zijn;
 • het aantal werknemers dat een premie geniet mag niet hoger zijn dan een bepaald aantal : Voor de onderneming van 30 personen en meer, mag dit niet hoger zijn dan 10% van het aantal werknemers tewerkgesteld door de onderneming en in elk geval niet hoger dan 10 werknemers per innovatie. Voor de
 • ondernemingen die minder dan 30 werknemers tewerkstellen, kunnen maximum 3 werknemers per innovatie genieten van een premie.

Voorwaarden betreffende de innovatie

 • de innovatie moet een reële en daadwerkelijke meerwaarde betekenen rekening houdend met de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent;
 • de innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde aan diegene die de premie toekent werd gericht;
 • de innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging van een prototype of er moeten interne onderrichtingen aanwezig zijn die erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zal teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming.

Voorwaarden betreffende de toegekende premie

 • de premie mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierop (al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid);
 • de toegekend premie mag niet meer bedragen dan een maandloon;
 • de totale som van de gedurende één kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt gezamenlijk niet meer dan 1 % van het geheel van de lonen van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar.

Voorwaarden betreffende de publiciteit van het stelsel

 • De criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden medegedeeld aan de minister van Economie.
 • De bedragen en de namen van de begunstigden van deze premies moeten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden medegedeeld in de maand die volgt op de toekenning van deze premies.

Van zodra de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie het voorstel heeft goedgekeurd, moeten de namen van de begunstigden en de bedragen aan de RSZ worden meegedeeld in de maand die volgt op de toekenning van de premie. Op dit ogenblik wordt deze verklaring manueel behandeld. Het is de bedoeling om deze informatie in de multifunctionele aangifte op te nemen. De bevoegde minister moet dit wel nog uitvoeren.