Doelgroepverminderingen voor een 4de, 5de of 6de aanwerving : werf aan vóór 1 januari 2024

Van 

De verwachte wijzigingen wat betreft de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen zullen vanaf 1 januari 2024 van kracht zijn. Houd deze datum dus zeker in de gaten om te kunnen genieten van een vermindering voor een 4de, 5de of 6de aanwerving.


Vanaf 2024 wijzigt de regering de federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen.

Ten eerste worden de verminderingen voor 4de, 5de en 6de aanwervingen afgeschaft. Desondanks heeft de regering een overgangsmaatregel voorzien voor de huidige verminderingen. Deze worden gehandhaafd en voortgezet totdat ze verstrijken indien ze uiterlijk op 31 december 2023 zijn gestart.

Tip: indien u tot een aanwerving wil overgaan die recht geeft op een vermindering voor een 4de, 5de of 6de aanwerving, raden we u aan om deze aanwerving te doen vóór 1 januari 2024.

Ten tweede wordt de vermindering voor de eerste werknemer teruggebracht tot 3.100 euro per kwartaal, in plaats van de huidige 4.000 euro. Deze vermindering geldt voor alle werknemers die voor het eerst in dienst treden (ongeacht of ze voor of na de wijziging zijn aangeworven).

De bovenstaande wijzigingen zijn van kracht op 1 januari 2024.

Bron: -Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 31 oktober 2023, bl. 101001.

-KB tot wijziging van artikel 16 van het KB van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 21 november 2023, bl. 107382.