Decembermaand ... geschenkenmaand?

article image Van 

De eindejaarsfeesten naderen en ondanks de moeilijke economische context, heeft de werkgever de mogelijkheid om zijn werknemers een geschenk aan te bieden. Onder bepaalde voorwaarden is dit sociaal en fiscaal aantrekkelijk.

Ook op dit einde van het jaar wilt u uw werknemers misschien een klein geschenk aanbieden, hetzij in plaats van een traditioneel feest dat niet zal doorgaan, om hen te belonen voor de inspanningen van dit jaar of gewoon om hen een boost te geven tijdens de maand december...

Wanneer bepaalde voorwaarden en grensbedragen worden gerespecteerd, kunnen deze geschenken zowel voor werkgever als werknemer voordelig zijn.

Sociaal voordeel voor de werkgever en de werknemer

Geschenken in natura, in geld (via overschrijving) of in de vorm van geschenkcheques worden onder bepaalde voorwaarden niet als loon beschouwd, met als gevolg dat er geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden op ingehouden.

De vrijstellingsvoorwaarden zijn de volgende:

  • de voordelen worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het jaarbedrag van deze voordelen mag niet groter zijn dan 40 euro per werknemer, plus 40 euro per kind ten laste. Dit bedrag kan wel worden gesplitst (bijvoorbeeld 20 euro via overschrijving en 20 euro in de vorm van geschenkcheques);
  • de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, hun geldigheidsduur moet beperkt zijn (een jaar) en zij mogen noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën uitbetaald worden aan de begunstigde.

Een kind is ten laste indien de werknemer daadwerkelijk geheel of gedeeltelijk instaat voor zijn levensonderhoud.

Indien de waarde van de geschenken groter is dan bovengenoemde bedragen of als zij worden gegeven ter gelegenheid van andere dan de bij wet aangeduide gebeurtenissen, zullen de sociale bijdragen worden berekend op de totale waarde en niet op het verschil tussen het toegelaten bedrag en het toegekende bedrag.

Opmerking: bij de berekening van de verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld en de eindejaarspremie wordt geen rekening gehouden met de waarde van de geschenken.

Fiscaal voordeel voor de werknemer

De fiscale wetgeving voorziet dat bepaalde voordelen, sociale voordelen genaamd, vrijgesteld zijn van belastingen in hoofde van de werknemer.

Onder ‘sociale voordelen’ verstaat men onbelangrijke voordelen die door de werkgever toegekend worden met een duidelijk sociaal doel, namelijk ter gelegenheid van gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepsactiviteit (verbetering van de arbeidsbetrekkingen, versterking van de band met de onderneming, …).

Om te weten of een geschenk of een geschenkcheque als sociaal voordeel beschouwd kan worden, moet men dus de omstandigheden van hun toekenning en hun waarde nagaan.

Wat de waarde betreft, is de fiscus van oordeel dat een voordeel onbelangrijk of gering is als de waarde ervan niet hoger is dan 50 euro.

In aansluiting op de zienswijze van de sociale wetgeving heeft de fiscus evenwel besloten dat sommige sociale voordelen die kunnen worden afgetrokken als beroepskosten, ambtshalve voor de werknemers zijn vrijgesteld van belastingen.

Fiscaal voordeel voor de werkgever (aftrekbaarheid)

In hoofde van de werkgever zijn de sociale voordelen in principe niet aftrekbaar, behalve indien:

  • alle personeelsleden dit voordeel genieten;
  • de toekenning gebeurt ter gelegenheid van één of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Nieuwjaar, patroonheilige (bv. Sint-Elooi, Sint-Barbara), een verjaardag,…;
  • het totale bedrag dat wordt toegekend, niet meer bedraagt dan 40 euro per werknemer (te vermeerderen met 40 euro per kind ten laste) wanneer het voordeel toegekend wordt ter gelegenheid van Sinterklaas of een ander feest van sociale aard;
  • de geschenkcheques enkel kunnen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van die cheques, hun geldigheidsduur beperkt is (een jaar) en zij noch volledig, noch gedeeltelijk in speciën uitbetaald worden aan de begunstigde.

Als conclusie kan worden gezegd dat het voor hierboven bedoelde geschenken en aanleidingen niet noodzakelijk is het algemene principe te volgen (miniem geschenk van 50 euro). Als aan de genoemde voorwaarden is voldaan, zal de werknemer geen belastingen op het voordeel moeten betalen.