Alternerend leren in Vlaanderen : wijzigingen vanaf 1 september 2022

Van 

Het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen kent een aantal wijzigingen vanaf 1 september 2022: het stelsel staat nu ook open voor leerlingen die buiten de Vlaamse Gemeenschap naar school gaan, vakantie moet niet altijd tijdens de schoolvakantie genomen worden, het aantal gevallen van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst waarin geen leervergoeding verschuldigd is wordt uitgebreid en een stageovereenkomst moet niet meer een voltijdse overeenkomst zijn.


Het alternerend leren in Vlaanderen kan gebeuren via een overeenkomst van alternerende opleiding of met een stageovereenkomst van alternerende opleiding. 

Vanaf 1 september 2022 worden een aantal wijzigingen aangebracht in dit stelsel.

1. Interregionale en internationale mobiliteit

Sinds 1 september 2018 kan de leerling secundair onderwijs, die een alternerende opleiding volgt bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijs- of opleidingsinstelling, zijn werkplekcomponent ook invullen bij een onderneming gevestigd buiten het Vlaamse of Brusselse Gewest (bv. in het Waalse Gewest of zelfs in het buitenland). In dit geval geldt de aldaar van toepassing zijnde regelgeving voor een gelijkaardig opleidingssysteem van alternerend leren en werken, en dus niet meer het Vlaamse kader van (stage)overeenkomsten alternerende opleiding.

Vanaf 1 september 2022 kan ook een leerling die ingeschreven is bij een onderwijs- of opleidingsinstelling, gevestigd in de Franse of Duitstalige Gemeenschap of in het buitenland en die aldaar erkend is door de betrokken bevoegde instantie als lesplek in het kader van een gelijkwaardig opleidingssysteem van alternerend werken en leren, zijn werkplekcomponent ook invullen bij een onderneming gevestigd in het Vlaamse of Brusselse Gewest. Het Departement Werk en Sociale Economie moet oordelen over de gelijkwaardigheid van dit opleidingssysteem en kan een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de bevoegde instantie. De Vlaamse onderneming moet ook in deze situatie erkend zijn volgens de Vlaamse regels. De overeenkomst voor alternerend leren zal moeten gesloten worden volgens de Vlaamse regels. Het studieprogramma uit het andere land of de andere gemeenschap wordt gevolgd.

2. Aanpassingen aan de stageovereenkomst alternerende opleiding

De stageovereenkomst alternerende opleiding moet vanaf 1 september 2022 niet meer voltijds gesloten worden maar mag gesloten worden voor minstens 28 uur per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming.

De overeenkomst heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent.

Voor de berekening van het aantal uren binnen de overeenkomst telt een les of een activiteit die gelijkgesteld is met een les, mee voor zestig minuten.

3. Vakantieregeling

De betaalde vakantiedagen waarop leerlingen recht hebben moeten in principe opgenomen worden tijdens de schoolvakanties.

Vanaf 1 september 2022 kunnen zij ook opgenomen worden tijdens de lesweken op dagen dat de leerling niet kan worden opgeleid in de onderneming door collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie en na uitputting van de recuperatie van opleidingsdagen gevolgd tijdens de schoolvakantie.

4. Leervergoeding tijdens schorsing van de overeenkomst van alternerende opleiding

De leerling aangeworven met een overeenkomst van alternerende opleiding heeft recht op een leervergoeding.

Tijdens de arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval in de privésfeer heeft de leerling recht op een gewaarborgde leervergoeding volgens dezelfde voorwaarden als een gewone werknemer.

Vanaf 1 september 2022 zal de leerling evenwel geen recht hebben op een leervergoeding ingeval van tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt wordt bevonden om opgeleid te worden tijdens de werkplekcomponent, maar wel tijdens de lescomponent en na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding.

Bij schorsing omwille van beroepsziekte of arbeidsongeval heeft de leerling geen recht op een gewaarborgde leervergoeding.

Vanaf 1 september 2022 heeft de leerling evenmin recht op een leervergoeding:

  • tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt maar niet de werkplekcomponent;
  • bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent.

 

Bron : Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken, B.S. van 13 juli 2022