1/3- en 3-uren-regel: nieuwe uitzondering bij gedeeltelijke werkhervatting

Van 

De werknemers die arbeidsprestaties verrichten in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting (“deeltijdse werkhervatting”) kunnen tewerkgesteld worden in een arbeidsregeling lager dan 1/3 van dat van een voltijdse werknemer en kunnen werkperiodes hebben van minder dan drie uur.


De wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemer mag niet lager liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer van dezelfde categorie in de onderneming. Bij gebrek aan  voltijdse werknemers van dezelfde categorie in de onderneming, moet worden verwezen naar de arbeidsduur die van toepassing is in dezelfde bedrijfssector. 

Bovendien is de minimale arbeidsduur van elke werkperiode in principe 3 uur.

Uitzonderingen

Er bestaan wel situaties waarin de wekelijkse deeltijdse arbeidsduur lager kan liggen dan die bovenvermelde breuk van één derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer en waarin de werkperiode korter kan zijn dan drie uur.

Nieuwe uitzondering

Er wordt een nieuwe uitzondering toegevoegd, namelijk voor werknemers die arbeidsprestaties verrichten in het kader van een werkhervatting goedgekeurd door het ziekenfonds.

Het gaat om de situatie waarbij een werknemer na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds tijdelijk wordt toegestaan om aangepast werk uit te voeren  omwille van verminderde arbeidsgeschiktheid.

In de meeste gevallen komt de werknemer terug werken, maar presteert hij minder uren dan voorzien in zijn arbeidsovereenkomst. Tot nu toe bleek het niet evident om te bepalen of die werknemer de arbeidsregels van een deeltijds contract moest naleven.

Voortaan wordt uitdrukkelijk bepaald dat de 1/3- en 3-uren-regel in die situatie niet van toepassing zijn.

Opmerking: er kan enkel van deze afwijking gebruik gemaakt worden met toestemming van de werknemer.

Deze nieuwe uitzondering treedt in werking respectievelijk op 16 oktober 2022 (voor de 1/3-regel) en op 28 oktober 2022 (voor de 3-uren-regel).

Bronnen: Koninklijk besluit van 23 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 6 oktober 2022; Koninklijk besluit van 18 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 tot vaststelling van de afwijkingen van de minimumgrens van de duur van de prestaties der werknemers; BS 18 oktober 2022.