Dossier Arbeidsdeal

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 is verschenen in het BS van 10 november 2022. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren die de regering heeft genomen in het kader van de arbeidsdeal.

Met deze maatregelen wil de regering enerzijds de work life balance verbeteren en anderzijds de werkgelegenheid verhogen:

  • enerzijds wil de arbeidsdeal een hervorming van de arbeidsmarkt doorvoeren, met als doel de werknemers en bedrijven weer ademruimte te geven en nieuwe kansen te bieden, en dit rekening houdend met de crisis die we nu doormaken… het is de bedoeling om een aantal belangrijke bestaande drempels op de arbeidsmarkt weg te werken en bijvoorbeeld een verregaande flexibiliteit te voorzien voor zowel werkgevers maar ook voor de werknemers, waarbij eveneens een nog betere work life balance voor de werknemers voor ogen wordt gehouden.
  • anderzijds moeten de maatregelen uit de arbeidsdeal bijdragen aan de doelstelling van de huidige regering om de werkgelegenheidsgraad te verhogen tot 80% in 2030. 

U vindt in dit dossier de maatregelen die een rechtstreekse invloed hebben op de verplichtingen van de werkgever bij het tewerkstellen van personeel. 

Maatregelen rond arbeidsflexibiliteit  

1. Termijn van aankondiging van het toepasselijke uurrooster ingeval van tewerkstelling van werknemers met een variabel deeltijds werkrooster

Werkgevers die deeltijdse werknemers met variabele werkroosters tewerkstellen zullen deze werknemers vroeger op de hoogte moeten brengen van het toepasselijke werkrooster. Lees meer.

2. 4-dagenweek

Voltijdse werknemers kunnen aan hun werkgever vragen om hun wekelijkse prestaties op 4 in de plaats van 5 dagen te verrichten. Lees meer

3. Wisselend weekregime

Voltijdse werknemers kunnen aan hun werkgever vragen om in een cyclus van twee weken de ene week meer te presteren dan normaal voorzien en de andere week dan minder te presteren om zo meer rekening te kunnen houden met hun persoonlijke situatie. Lees meer

4. Avondwerk bij E-commerce

Via proefprojecten kunnen werkgevers in de E-commerce werknemers die dit willen ook tussen 20 uur en middernacht tewerkstellen. Lees meer

Maatregelen rond platformeconomie

5. Platformeconomie

Platformwerkers moeten als werknemers tewerkgesteld worden in welbepaalde situaties. Zelfstandige platformwerkers hebben ook recht om beschermd te worden tegen arbeidsongevallen. Lees meer

Maatregelen rond levenslang leren

6. Recht op opleiding

Elke werknemer tewerkgesteld door een werkgever die minstens 10 werknemers tewerkstelt heeft voortaan recht om per jaar een aantal dagen opleiding te volgen. Lees meer

7. Jaarlijks opleidingsplan

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten jaarlijks een opleidingsplan opmaken. Lees meer

Maatregelen rond activerend ontslagrecht 

8. Transitietrajecten ingeval van ontslag

Een ontslagen werknemer kan tijdens zijn opzegtermijn reeds ter beschikking gesteld worden van een nieuwe werkgever. Lees meer

9. Bevorderen van de inzetbaarheid ingeval van ontslag

Een ontslagen werknemer kan bovenop zijn recht op outplacement bijkomende opleidingen volgen die gefinancierd worden door de patronale sociale bijdragen betaald op een deel van de ontslagvergoeding. Lees meer

Maatregelen rond recht op deconnectie

10. Recht op deconnectie

Werkgevers moeten afspraken maken op ondernemingsniveau zodat werknemers buiten de werkuren niet bereikbaar zijn voor het werk. Lees meer