0703 Overuren

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 07/03/2018
Geldig vanaf: 01/07/2015
Geldig tot: 30/06/2017

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 11 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectorakkoord 2013-2014. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregisteeerd op 28 februari 2014 onder het nummer 119817/CO/333.

Zij werd gewijzigd door: 

  • de CAO van 22 oktober 2015 betreffende de verlenging van de afspraken inzake modernisering van de arbeidsorganisaties. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 november 2015 onder het nummer 130311/CO/333.
  • de CAO van 21 januari 2016 betreffende diverse bepalingen van het sectorakkoord 2015-2016. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132778/CO/333.

Wij geven u hierna de bepaling in verband met de modernisering arbeidsorganisatie.

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die tot de bevoegdheid behoren van het paritair comité voor toeristische attracties en hun werknemers.

§2. Onder "werknemers" wordt verstaan de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

(...)

HOOFDSTUK V - Modernisering arbeidsorganisatie

Artikel 8

§1. Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers, uitgedrukt in VTE, wordt de interne grens van de arbeidsduur die moet worden nageleefd evenals het aantal overuren waarvan de werknemer kan afzien van inhaalrust van 91 naar 130 uren gebracht, mits de werkgever die bevestigt voor zijn onderneming via een toetredingsakte, waarvan het model in bijlage van deze overeenkomst is gevoegd, dat hij ter informatie stuurt naar de Voorzitter van het Paritair Comité.

§2. Voor ondernemingen met 50 werknemers, uitgedrukt in VTE, en meer geldt bovenstaande regeling waarbij het aantal van 91 naar 130 uren wordt gebracht, voor zover hierover een ondernemings-cao wordt gesloten samen met het onderwerp van het tijdskrediet zoals bepaald in artikel 6 en 7.

§3. Een evaluatie zal gebeuren einde 2014.

CAO van 21 januari 2016
Artikel 5:
Het intern overurenplafond en het aantal overuren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust wordt op 143 uren gebracht. Deze bepaling is van toepassing tot 31 december 2017.

(...)

HOOFDSTUK IX - Duur

Artikel 12

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2015 met uitzondering van artikelen 2,4,6,7 die ingaan vanaf 1 januari 2014 en van artikel 8 dat eindigt op 31 december 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132778
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
sectoraal akkoord 2015-2016 - diverse bepalingen
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
01/03/2017
Keywords
LONEN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE

Datum CAO
22/10/2015
Registratienr
130311
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
31/12/2015
Neerleggingsdatum
22/10/2015
Registratiedatum
25/11/2015
Onderwerp
modernisering van de arbeidsorganisatie
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/05/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
20/06/2016
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN

Datum CAO
11/12/2013
Registratienr
119817
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/12/2013
Registratiedatum
28/02/2014
Onderwerp
protocolakkoord 2013-2014
BS Bericht van neerlegging
20/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/09/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
05/12/2014
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2022 31/12/2049 0703 Overuren
01/01/2020 31/12/2021 0703 Overuren
01/07/2017 31/12/2019 0703 Overuren
01/07/2015 30/06/2017 0703 Overuren
01/01/2014 30/06/2015 0703 Overuren