0601 Jaarlijkse premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 06/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/08/2017

CAO van 21/01/2016 nr 132777/CO/200

Geldigheid: 01/01/2016 - onb.

Bedrag

  • 140 EUR voor de arbeiders
  • 160 EUR voor de bedienden

Voorwaarden

  • Enkel van toepassing op de ondernemingen die aan hun werknemers reeds een eindejaarspremie van minstens 170 € toekennen.
  • Deze Jaarlijkse bruto- premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015- 2016 op ondernemingsvlak worden toegekend, uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr 90, door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze. Indien beslist wordt om in dit kader maaltijdcheques in te voeren of het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen dienen dit uiterlijk vanaf 1 juni 2016 te worden toegekend.

Modaliteiten

Jaarlijkse premie uitbetaald in de loop van de maand december.

Voor de deeltijdse bedienden = pro rata regeling

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 21 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de koopkracht. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132777/CO/333.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de jaarlijkse premie.

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair comité voor de Toeristische attracties behoren.

Hoofdstuk II - Algemene bepaling

Artikel 2

De loonenveloppe van 0,5% van de bruto loonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen, vermeerderd met de loonenveloppe van 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever, zoals vermeld in de wet van 28 april 2015, wordt aan de werknemers toegekend volgens de modaliteiten bepaald in de volgende artikelen van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

(...)

Hoofdstuk IV - Jaarlijkse premie

Artikel 10

Dit Hoofdstuk IV - jaarlijkse premie is enkel van toepassing op de ondernemingen die aan hun werknemers reeds een eindejaarspremie van minstens 170 € toekennen.

Artikel 11

Een jaarlijkse bruto premie wordt toegekend van 140 € voor de arbeiders en 160 € voor de bedienden (bedragen rekening gehouden met de verschillende wetgeving arbeiders/bedienden inzake jaarlijks vakantiegeld), onder voorbehoud van de toepassing van artikel 14.

Deze jaarlijkse bruto-premie wordt toegekend volgens de modaliteiten bepaald in de hierna volgende artikelen.

Artikel 12

De jaarlijkse bruto-premie zal telkens betaald worden in december en voor de eerste maal in december 2016.

Artikel 13

De jaarlijkse bruto-premie wordt betaald pro rata van de deeltijdse prestaties en pro rata van de prestaties (gepresteerde dagen of betaalde niet-gepresteerde dagen) tijdens het kalenderjaar.

Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt voor de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de jaarlijkse premie betaald op het ogenblik van het uitdiensttreding.

Artikel 14

Deze Jaarlijkse bruto- premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015- 2016 op ondernemingsvlak worden toegekend, uitgezonderd bonussen in het kader van cao nr 90, door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze.

Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn.

Indien beslist wordt om in dit kader maaltijdcheques in te voeren of het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen dienen dit uiterlijk vanaf 1 juni 2016 te worden toegekend.

Hoofdstuk V - Sociale vrede

Artikel 15

De partijen verbinden zich ertoe om in 2015-2016 de sociale vrede te bewaren en gedurende deze periode geen enkele bijkomende eis te stellen op sectorvlak of op ondernemingsvlak.

Hoofdstuk VI - Duur

Artikel 16

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2016.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzegging van drie maanden gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair comité voor de Toeristische attracties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132777
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/09/2017
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
koopkracht
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/08/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2017
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, SOCIALE VREDE

Historiek
01/09/2017 31/12/2999 0601 Jaarlijkse premie
01/01/2016 31/08/2017 0601 Jaarlijkse premie