0403 Sectoraal minimumloon

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 19/04/2022
Geldig vanaf: 01/01/2009

Vanaf 01/04/2022

Vanaf 18 jaar

1.806,16 EUR

In het Paritair Comité voor toeristische attracties werd op 15 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectoraal minimumloon (registratienummer: 94392/CO/333).

Wij geven u hierna de historiek van de bedragen en de integrale tekst van de CAO.

I. Bedragen

II. Tekst CAO

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties behoren en hun werknemers.

Onder "werknemers" wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

HOOFDSTUK II - Beginselen

Artikel 2

§1. Er wordt een sectoraal minimummaandloon van 1387,49 EUR gewaarborgd aan de werknemers van eenentwintig jaar of ouder.

Bovendien wordt een sectoraal minimummaandloon gewaarborgd met ingang van 1 april 2009 van:

 • 1449,0114 EUR voor het seizoens- en vast personeel van 21 jaar of ouder dat een tweede opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 100 effectieve werkdagen;
 • 1465,3627 EUR voor het seizoens - en vast personeel van 21 jaar of ouder dat een derde opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 200 effectieve werkdagen.

§2. Voor de werknemers die per uur worden betaald, worden hogervermelde bedragen omgezet naar een uurloon, door deze bedragen te delen door de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur zoals bepaald in artikel 3 van de CAO van 15 juni 2009 betreffende de arbeidsduur, en dat bedrag vervolgens te vermenigvuldigen met 12 en te delen door 52, hetgeen resulteert in volgende bedragen:

 • 8,4261 EUR aan de werknemers van eenentwintig jaar;
 • 8,7997 EUR voor het seizoens- en vast personeel van 21 jaar of ouder dat een tweede opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 100 effectieve werkdagen;
 • 8,8990 EURO voor het seizoens- en vast personeel van 21 jaar of ouder dat een derde opeenvolgend seizoen komt en een anciënniteit heeft van minimum 200 effectieve werkdagen.

§3. Het sectoraal minimumloon dat ingevolge het eerste en het tweede lid is gewaarborgd, is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat op 1 september 2008 van kracht is (indexcijfer augustus 2008).

Tot 31 december 2009 volgt het sectoraal minimumloon de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten bepaald in CAO nr. 43.

Vanaf 1 januari 2010 zullen de indexaties gebeuren overeenkomstig de CAO betreffende de indexeringen van de lonen die op 15 juni 2009 werd afgesioten in de sector van de toeristische attracties. De overgangsregeling voorzien in art.3 van desbetreffende CAO zal hierbij toegepast worden.

Artikel 3

De werknemers van minder dan eenentwintig jaar, hebben recht op een sectoraal minimumloon dat overeenstemt met de volgende percentages van het sectoraal minimumloon bepaald bij artikel 2:

 1. op 20 jaar: 94 %;
 2. op 19 jaar: 88 %;
 3. op 18 jaar: 82 %;
 4. op 17 jaar: 76 %;
 5. op 16 jaar: 70 %.

Commentaar van het paritair comité:

De bedoeling van deze maatregel bestaat erin om jongeren aan het werk te zetten, met name weinig ervaren werknemers. De loonschaal voorzien in artikel 3, maakt deze jonge werknemers aantrekkelijker op arbeidsmarkt en maakt het mogelijk hun gebrek aan ervaring en/of hun geringe beroepsopleiding te compenseren.

Artikel 4

Onder normale arbeidsprestaties wordt verstaan: de werkelijke geleverde arbeid ten belope van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, zoals bepaald in artikel 3 van de CAO van 15 juni 2009 betreffende de arbeidsduur.

Artikel 5

Voor de deeltijds tewerkgestelde werknemers wordt het sectoraal minimumloon, bepaald bij de artikelen 2 en 3, berekend in verhouding tot de duur van de maandelijkse arbeidsprestaties.

Artikel 6

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder sectoraal minimumloon verstaan:

 • de wedden en lonen verdiend per maand overeenkomstig de loonschalen die vastgesteld zijn door het paritair comité van de toeristische attracties, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten. Het maandloon moet zowel het vaste als het veranderlijke gedeelte bevatten;
 • de tegenwaarde per maand van de premies en andere voordelen eventueel in natura betaald, die worden toegekend krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, ondernemingsovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten of gebruiken.

Artikel 7

Voor de bepaling van het sectoraal minimumioon worden evenwel uitgesloten:

 1. de bijslagen voor overwerk bepaald bij artikel 29, §1 van de arbeidswet van 16 maart 1971;
 2. de voordelen waarin is voorzien door de bepalingen van artikel 19, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
 3. de premies of vergoedingen die worden uitgekeerd wegens werkelijke door de werknemers gedragen kosten.

HOOFDSTUK V - Duur van de overeenkomst

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzegging van drie maanden gericht bij aangetekende brief aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de Toeristische attracties.

Commentaar van het paritair comité:

Deze CAO doet geen afbreuk aan de bepalingen van de CAO van 7 februari 2007 (CAO gesloten in uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités) toevoegen).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/06/2009
Registratienr
94392
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
31/01/2020
Neerleggingsdatum
24/06/2009
Registratiedatum
17/09/2009
Onderwerp
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
BS Bericht van neerlegging
30/09/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/02/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
25/06/2010
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2009 31/12/2999 0403 Sectoraal minimumloon