03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 01/08/2011
Geldig vanaf: 30/06/2011

In het Paritair Comité voor toeristische attracties werd op 30 juni 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de sectorale functieclassificatie en minimumlonen.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO, en vervolgens enkele belangrijke praktische schikkingen. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Groep S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die tot de bevoegdheid behoren van het paritair comité voor toeristische attracties en hun werknemers. Onder "werknemers" wordt verstaan de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden..

(...)

Artikel 2

§1 De functies van de werknemers worden in vijf klassen ingedeeld, waarvan de volgende referentiefuncties per klasse zijn opgenomen:

Basismedewerker toegangscontrole
Basismedewerker toerisme
Basisoperator- algemeen onderhoud
Basisoperator- attractiebedienaar

Medewerker Back Office
Medewerker onthaal verkooppunt
Medewerker toerismebegeleider
Redder
Technisch medewerker- chauffeur C-D-E
Technisch medewerker -geschoolde arbeider

Assistent Back Office
Boekhouder
Directieassistente
Geschoolde EHBO-medewerker
Tearnverantwoordelijke-teamleader
Technisch medewerker- dierentrainer

Meestergast technisch onderhoud
Ploegchef operations
Verantwoordelijke back office
Verantwoordelijke toerisme

Technisch verantwoordelijke
Verantwoordelijke administratie
Verantwoordelijke operations

§2 De specifieke inhoud van de referentiefuncties, hierboven vermeld, evenals de analoge functies, wordt opgenomen in bijlage van deze cao.

Artikel 3

§1 De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de indeling in klassen van de functies op basis van de reële functieinhoud in de onderneming.

§2 De functies die in elke klasse zijn aangegeven gelden uitsluitend als voorbeeld. De benaming van de functie geldt slechts als indicatie voor de inhoud ervan.

§3 lnschaling van de concrete functies

Elke functie dient beoordeeld te worden op basis van de concrete functie-inhoud in de onderneming in vergelijking met de functieinhoud van de referentiefunctie of met de analoge functie.

Indien de werkgever vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkele referentiefunctie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming zal moeten uitgeoefend worden dient de werkgever zich te wenden tot de classificatiecommissie en dit binnen de termijn van 90 kalenderdagen na datum van indienstreding van de werknemer.

De classificatiecommissie zal een advies formuleren. De werkgever zal de werknemer voorlopig inschalen met een referentiefunctie die zo dicht mogelijk aansluit bij de uitgeoefende functie. 

§4 Met behoud van al zijn rechten kan een werknemer het advies inwinnen van de classificatiecommissie met betrekking tot de door zijn werkgever gedane classificatie van zijn functie.

Een dergelijk advies kan uitsluitend betrekking hebben op feiten waarbij de werknemer van oordeel is dat zijn werkgever hem onderbrengt in een referentiefunctie met een lagere weging die niet overeenstemt met de functie dat hij uitoefent.

§5 De werkgever vermeldt op de loonfiche van elke werknemer zijn functie en de klasse waarin hij werd ondergebracht.

§6 De bevoegdheid, de samenstelling en de te volgen procedure van de classificatiecommissie worden bepaald in bijlage van deze cao. Deze regeling is op proef van 1 jaar en zal nadien worden geëvalueerd.

(...)

Artikel 9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde duur vanaf 30 juni 2011 en kan door één der partijen opgezegd worden, mits een opzegging van zes maanden, gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor Toeristische attracties en aan de ondertekenende organisaties.

(...)

Artikel 1

ln de schoot van het paritair comité voor de toeristische attracties wordt op 1 juli 2011 een classificatiecommissie opgericht die zal fungeren als verzoeningsbureau belast met de behandeling van geschillen tussen individuele werknemers en hun werkgever in verband met de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst in een onderneming. De classificatiecommissie kan eveneens fungeren als werkgroep die advies uitbrengt aan het paritair comité voor de toeristische attracties wanneer de nieuwe referentiefuncties dienen beschreven en gewogen te worden en er maatregelen moeten getroffen worden om het functieclassificatiesysteem te onderhouden.

Artikel 2

Artikel 3

§1. Nadat de werknemer eventueel samen met een syndicaal vertegenwoordiger, schriftelijk zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt tegen de classificatie van zijn functie, bij zijn hiërarchische leiding en/of bij de personeelsdirecteur en/of zijn werkgever en er binnen de 30 kalenderdagen geen akkoord kan gevonden worden, kan de Werknemer en/of de syndicaal vertegenwoordiger binnen de 60 dagen nadat het bezwaar aan de werkgever werd betekend, advies inwinnen van de classificatiecommissie.
De vraag om advies wordt aanhangig gemaakt door het indienen via een ondertekenende werknemersorganisatie van een ondertekend en gedagtekend bezwaarschrift bij de secretaris van de classificatiecommissie.
Het bezwaarschrift dient op een speciaal daartoe bestemd formulier ingediend te worden, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de classificatiecommissie of bij de werkgevers-en of werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het paritair comité.

§2. Indien de werkgever vanaf 1.7.2011 vaststelt dat in de lijst van referentiefuncties een enkeie functie overeenstemt met de functie zoals zij in zijn onderneming wordt uitgeoefend, dient hij via de werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het paritair comité een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift tot onderzoek van de functie in te dienen bij de secretaris van de ciassificatiecommissie die zeteit ais werkgroep die advies uitbrengt aan het paritair comité voor de toeristische attractiesen dit binnen een termijn van 90 kaienderdagen.
Indien een werkgever een werknemer in dienst neemt na 1 juli 2011 en vaststelt dat in de lijst van de referentiefuncties geen enkeie functie overeenstemt de functies zoals zij in zijn ondernerriing zal moetén uitgeoefend worden, dient hij via de werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in het paritair comité een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift tot onderzoek van de functie in te dienen bij de secretaris van de ciassificatiecommissie en dit binnen een termijn van 90 kaienderdagen na datum van indiensttreding van de werknemers. Het verzoekschrift tot onderzoek dient op een speciaal daartoe bestemd formulier ingediend te worden, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de ciassificatiecommissie.

Artikel 4

§1. Het bezwaarschrift dient tenminste de hiernavolgende vermeldingen te omvatten:

§2. Het verzoekschrift tot onderzoek dient tenminste de hiernavolgende vermeldingen te bevatten:

Artikel 5

 De classificatiecommissie heeft tot taak te onderzoeken of:

Artikel 6 

De classificatiecommissie, kan, indien zij dit nodig acht, partijen horen en indien zij niet tot een advies kan komen, beroep doen op een externe deskundige om de functie te onderzoeken en te waarderen.

Artikel 7

Na ontvangst van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift of het door de werkgever ingediende verzoekschrift tot onderzoek, bevestigt de secretaris binnen de 8 kalenderdagen de ontvangst van het bezwaarschrift of het verzoekschrift aan respectievelijk de werknemer en de werkgever. 

Artikel 8 

Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het door de werknemer ingediende bezwaarschrift of na ontvangst van het door de werkgever ingediende verzoekschrift tot onderzoek, stuurt de secretaris een bericht met vermelding of het bezwaarschrift of verzoekschrift al dan niet beantwoordt aan de in artikel 3 en 4 bepaalde voorwaarden, bij onvolledigheid zal hij zijn opmerkingen formuleren en stelt hij de werknemer of werkgever in de gelegenheid om binnen de 30 kalenderdagen na het bericht van de secretaris, het aan te vullen of te verduidelijken.

Artikel 9

De secretaris maakt een kopie van het bezwaarschrift of verzoekschrift, eventueel aangevuld of verduidelijkt over aan de werkgever, ingeval van een bezwaarschrift, de voorzitter en de leden van de classificatiecommissie.

Artikel 10 

Na de ontvangstmelding van het bezwaarschrift of het verzoekschrift tot onderzoek nodigt de voorzitter de leden van de classificatiecommissie en de betrokken partij(en), uit op een zitting om de ingediende bezwaarschriften of verzoekschriften to onderzoek in behandeling te nemen. De secretaris verstuurt de uitnodiging voor de vergadering tenminste 14 dagen voor de zitting.

Artikel 11 

Het advies in verband met een bezwaarschrift zal ter zitting genotuleerd en getekend worden door de voorzitter en secretaris van de classificatiecommissie en ter kennis gebracht worden van de partijen die bij het geschil betrokken zijn. 

Artikel 12

De classificatiecommissie brengt advies uit binnen de twee maanden die volgen op de zitting waarin het bezwaarschrift of het verzoekschrift in behandeling werd opgenomen. De classificatiecommissie kan vooraleer een advies te formuleren, het oordeel inwinnen van een deskundige. Het advies dient de gronden te bevatten waarop zij berust en dient eventueel de ingangsdatum te bepalen.

Artikel 13 

Elk advies van de classificatiecommissie wordt genomen met een dubbele meerderheid die bestaat uit een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden en/of plaatsvervangers van de werknemersorganisaties en een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden en/of plaatsvervangers van de werkgeversorganisaties. Bij staking van stemming vindt er een heroverweging plaats na eventueel advies ingewonnen te hebben bij de expert, welke dient te leiden tot een meerderheidsstandpunt.

Artikel 14

Voorzitter, secretaris, leden en hun plaatsvervangers zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen als gevolg van het beroep of het verzoek tot onderzoek hen ter kennis komt.

Basismedewerker toegangscontroleCode: 05-A

Basismedewerker toerismeCode: 06-A

Basisoperator- algemeen onderhoudCode: 02-A

Basiso

Medewerker Back OfficeCode: 13-A

Medewerker onthaal verkooppuntCode: 10-A

Medewerker toerismebegeleiderCode: 12-A

RedderCode: 04-A

Technisch medewerker- chauffeur C-D-ECode: 08-A

Technisch medewerker -geschoolde arbeiderCode: 07-B

Assistent Back OfficeCode: 19-A

BoekhouderCode: 16-A

DirectieassistenteCode: 15-A

Geschoolde EHBO-medewerkerCode: 09-A

Teamverantwoordelijke-teamleaderCode: 11-A

Technisch medewerker- dierentrainerCode: 07-A

Meestergast technisch onderhoudCode: 18-A

Ploegchef operationsCode: 14-A

Verantwoordelijke back officeCode: 21-A

Verantwoordelijke toerismeCode: 17-A

Technisch verantwoordelijkeCode: 23-A

Verantwoordelijke administratieCode: 22-A

Verantwoordelijke operationsCode: 20-A

Krachtens art. 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

De aangeslotenen van Groep S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven werknemer en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2011
Registratienr
104966
Geldig van
30/06/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/06/2011
Registratiedatum
27/07/2011
Onderwerp
functieclassificatie en minimumlonen
BS Bericht van neerlegging
09/08/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/05/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
16/09/2013
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
30/06/2011 31/12/2999 03 Beroepenclassificatie