01 Sectoraal akkoord 2015-2016

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 06/03/2018
Geldig vanaf: 01/07/2015
Geldig tot: 31/12/2016

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 21 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het Sectorakkoord voor de jaren 2015-2016. Ze werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132778/CO/333.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Enkele belangrijke algemene regels inzake collectieve arbeidsovereenkomsten

Regels geldig voor alle collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan (Nationale Arbeidsraad, paritair comité, paritair subcomité) evenals een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten buiten een paritair orgaan zijn bindend voor:

  • de ondertekenende organisaties, de werkgevers die lid zijn van de ondertekenende werkgeversorganisaties en de ondertekenende werkgevers, vanaf de ondertekening;
  • de organisaties die tot de CAO toetreden, de werkgevers lid van een toetredende werkgeversorganisatie en de toetredende werkgevers, vanaf de toetreding;
  • de werkgevers die lid worden van een gebonden organisatie;
  • de werknemers van een gebonden werkgever.

De individueel normatieve bepalingen van een CAO (loonvoorwaarden, arbeidsduur, eindejaarspremie, klein verlet, enz.) regelen, op een collectieve wijze, de individuele rechten van de  werknemers en wijzigen dus impliciet de individuele arbeidsovereenkomst. Wanneer een CAO ophoudt uitwerking te hebben, dan blijven de regels ervan bijgevolg van toepassing via de individuele arbeidsovereenkomsten t.a.v. de werknemers die in dienst waren vóór de einddatum van de CAO. De via de CAO verkregen voordelen blijven dus verworven.

Regels geldig voor collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in een paritair orgaan

De individueel normatieve bepalingen van een CAO (lonen, premies, arbeidsduur, ...) zijn bindend voor alle werkgevers die vallen onder het ressort van het paritair orgaan, voor zover zij geviseerd zijn door het toepassingsgebied van de CAO, vanaf de vijftiende dag na publicatie van het bericht van neerlegging in het BS, behalve wanneer de partien in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk een strijdig beding hebben opgenomen en de werkgever geen lid is van een ondertekenende organisatie.

De algemeen verbindend verklaarde CAO is retroactief bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en die geviseerd zijn door het toepassingsgebied van de CAO, zonder enige uitzondering. Het koninklijk besluit heeft uitwerking vanaf de inwerkingtreding van de CAO, maar kan nooit meer dan één jaar terugwerken.

Wanneer de werkingssfeer van een paritair comité of paritair subcomité wordt gewijzigd, blijven de in die comités gesloten overeenkomsten bindend voor de werkgevers en werknemers die vóór de wijziging eronder vielen, totdat in het comité waaronder zij na de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit comité geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers is geregeld.

CAO van 21/01/2016

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die tot de bevoegdheid behoren van het paritair comité voor toeristische attracties en hun werknemers

§2 Onder "werknemers" wordt verstaan de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden

Hoofdstuk II - Fonds voor vorming - risicogroepen - vormingsinspanningen

Artikel 2

In artikel 15 §1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009, geregistreerd onder het nummer 94394, betreffende het Fonds voor Vorming wordt een bijkomend lid toegevoegd:

"Voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016 wordt 0,10% van de brutoloonmassa van de werknemers onder arbeidsovereenkomst, als bijdrage aan het Fonds gestort voor de risicogroepen zoals bepaald in artikel 4 van deze cao, overeenkomstig het Koninklijk Besluit genomen in uitvoering van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikel 188 tot 195 (B.S., 28 december 2006)."

Artikel 3

In artikel 15 §2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende het Fonds voor Vorming, geregistreerd onder het nummer 94394, wordt een bijkomende alinea toegevoegd:

"Voor de periode van 1 april 2016 tot 31 december 2016 wordt 0,05% van de brutoloonmassa van de werknemers onder arbeidsovereenkomst, als bijdrage aan het Fonds gestort voor de vorming, onverminderd de bijdrage van 0,10% voor de risicogroepen zoals bepaald in artikel 15 §1van deze collectieve arbeidsovereenkomst" .

De vormingen dienen kwalificerend te zijn. De vormingsverplichtingen moeten niet worden beperkt tot veiligheid, arbeidsongeval en klantenbeheer hoewel deze punten prioritair zijn.

Hoofdstuk III - Tijdskrediet

Artikel 4

§1. In toepassing van artikel 3 van CAO nr. 118, gesloten in de NAR op 27 april 2015, wordt de leeftijd voor het recht van oudere werknemers op 1/5e landingsbanen gebracht op 55 jaar voor de werknemers bedoeld in dit artikel 3 van de CAO nr 118 (35 jaar loopbaan als loontrekkende, zwaar beroep, minimum 20 jaar nachtarbeid).

§2. In toepassing van artikel 4 §1,3° van CAO 103 van de NAR wordt het recht op volledig of halftijds tijdskrediet met motief mogelijk met een maximum van 36 maanden. Deze regeling is van toepassing tot 30 juni 2017.

§3. Bij toepassing van artikel 2 §3 van CAO nr 103 van de NAR worden de volgende afwijkingsmogelijkheden vastgesteld: werknemers vanaf klasse 5 en werknemers die een functie uitoefenen die niet door een andere werknemer in het bedrijf wordt uitgeoefend hebben steeds het akkoord van de werkgever nodig om hun recht op de verschillende tijdskredieten uit te oefenen. Deze regeling is van toepassing tot 30 juni 2017.

Hoofdstuk IV - arbeidsorganisatie - overuren

Artikel 5

Het intern overurenplafond en het aantaloveruren waarvoor de werknemer kan afzien van inhaalrust wordt op 143 uren gebracht. Deze bepaling is van toepassing tot 31 december 2017.

Hoofdstuk V - Koopkracht - verlenging

Artikel 6

In bedrijven van 50 werknemers en meer worden de in toepassing van artikel 2§7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende het sectorakkoord 2009-2010, geregistreerd onder het nummer 94390, toegekende voordelen verlengd voor 2015-2016 onder dezelfde modaliteiten zoals bepaald in artikel 2§4 tot en met §6 van hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst.

Hoofdstuk VI - Sociale vrede

Artikel 7

De partijen verbinden zich ertoe om in 2015-2016 de sociale vrede te bewaren en gedurende deze periode geen enkele bijkomende eis te stellen op sectorvlak of op ondernemingsvlak, in verband met de materies die in deze overeenkomst zijn vervat.

Hoofdstuk VII - Duur

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een periode van 1 juli 2015 tot 31 december 2016, behalve indien andere data zijn bepaald in deze arbeidsovereen komst.

Artikel 3 van de cao van 11 december 2013 betreffende het sectorakkoord 2013- 2014, geregistreerd onder het nummer 119817, dat een tweede paragraaf toevoegt aan artikel 4 van de cao van 15 juni 2009 betreffende het Fonds voor vorming, geregistreerd onder het nummer 94394, wordt verlengd voor onbepaalde duur met de zelfde opzeggingsmodaliteiten als deze van de CAO van 15 juni 2009, geregistreerd onder het nummer 94394.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132778
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
sectoraal akkoord 2015-2016 - diverse bepalingen
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
01/03/2017
Keywords
LONEN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 01 Sectoraal akkoord 2021-2022
01/01/2021 31/12/2022 01 Sectoraal akkoord 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Sectoraal akkoord 2017-2018
01/07/2015 31/12/2016 01 Sectoraal akkoord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Sectoraal akkoord 2009-2010