1502 Opzeggingstermijn: arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
100.00.00-00.00, 101.00.00-00.00, 102.10.00-00.00, 102.11.00-00.00, 127.00.00-00.00, 140.01.01-00.00, 140.01.02-00.00, 140.01.03-00.00, 140.02.00-00.00, 140.03.00-00.00, 140.05.00-00.00, 142.04.00-00.00, 143.00.00-00.00, 146.00.00-00.00, 148.03.00-00.00, 148.05.00-00.00, 301.03.00-00.00, 301.04.00-00.00, 301.05.00-00.00, 301.06.00-00.00, 303.00.00-00.00, 303.01.00-00.00, 304.00.00-00.00, 307.00.00-00.00, 309.00.00-00.00, 313.00.00-00.00, 315.02.00-00.00, 318.01.00-00.00, 322.00.00-00.00, 323.00.00-00.00, 326.00.00-00.00, 327.00.00-00.00, 331.00.10-00.00, 329.00.00-00.00

Bijwerking: 19/03/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

Opzeggingstermijnen arbeiders voor de anciënniteit op 31/12/2013 (kliksysteem).

1. Algemeen

De berekening van een opzeggingstermijn of van een opzeggingsvergoeding voor een ontslag na 1 januari 2014 en voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, gebeurt in 2 onderscheiden stappen. De resultaten van de 2 stappen worden vervolgens opgeteld. Dit is de toepassing van het « klik » systeem dat er voor zorgt dat de opzeggingstermijnen verworven voor 1 januari 2014 gewaarborgd blijven.

De 1ste stap betreft de dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013.

Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari 2012.

De 2de stap betreft de dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (wettelijke termijnen, niet sectorale).

2. Opzegtermijn arbeiders geldig op 31/12/2013

2.1. Opzeggingstermijnen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012

Anciënniteit van de arbeider in de onderneming [1]

Opzegtermijn van de werkgever in kalenderdagen [2]

Opzegtermijn van de werknemer in kalenderdagen [2]

Minder dan 6 maanden [3]

7 kalenderdagen [3] / 28 kalenderdagen

3 kalenderdagen [3] / 14 kalenderdagen

6 maanden tot minder dan 5 jaar

40 kalenderdagen

14 kalenderdagen

5 jaar tot minder dan 10 jaar

48 kalenderdagen

14 kalenderdagen

10 jaar tot minder dan 15 jaar

64 kalenderdagen

14 kalenderdagen

15 jaar tot minder dan 20 jaar

97 kalenderdagen

14 kalenderdagen

20 jaar en meer

129 kalenderdagen

28 kalenderdagen

2.2. Opzeggingstermijnen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering aanvangt vóór 1 januari 2012

Anciënniteit van de arbeider in de onderneming [1]

Opzegtermijn van de werkgever in kalenderdagen [2]

Opzegtermijn van de werknemer in kalenderdagen [2]

Minder dan 6 maanden [3]

7 kalenderdagen [3] / 28 kalenderdagen

3 kalenderdagen [3] / 14 kalenderdagen

6 maanden tot minder dan 5 jaar

35 kalenderdagen

14 kalenderdagen

5 jaar tot minder dan 10 jaar

42 kalenderdagen

14 kalenderdagen

10 jaar tot minder dan 15 jaar

56 kalenderdagen

14 kalenderdagen

15 jaar tot minder dan 20 jaar

84 kalenderdagen

14 kalenderdagen

20 jaar en meer

112 kalenderdagen

28 kalenderdagen

De opzegtermijnen gaan in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend; de kennisgeving van de opzegging moet geschieden ten laatste drie werkdagen vóór de aanvang van de opzeggingstermijn.


[1] Anciënniteit is de periode waarin de arbeider zonder onderbreking in dienst gebleven is van dezelfde werkgever

[2] Kalenderdagen, dit is met inbegrip van zon- en feestdagen.

[3] De verkorte opzegtermijn van 7 en 3 kalenderdagen kan slechts worden toegepast op voorwaarde dat hij uitdrukkelijk werd vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst en/of in het arbeidsreglement. In de individuele arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan men eveneens bepalen dat de opzeggingstermijn ingaat de dag volgend op de dag van de betekening. Indien deze bepaling niet uitdrukkelijk is ingeschreven, is de algemene regel van toepassing en gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.
Indien geen verkorte opzegtermijn werd voorzien, geldt de wettelijke termijn van 28 kalenderdagen voor de werkgever en 14 kalenderdagen voor de werknemer.

Opmerking: het is mogelijk dat een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering is begonnen na 1 januari 2012, voorafgegaan werd door een andere overeenkomst tussen dezelfde werknemer en dezelfde werkgever. In dit geval is de bijzondere regeling van toepassing indien er een onderbreking van meer dan 7 dagen is tussen deze twee overeenkomsten.


Historiek
01/01/2012 31/12/2013 1502 Opzeggingstermijn: arbeiders
01/01/2000 31/12/2011 1502 Opzegtermijnen
Terug