63 Welzijn op het werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 26/10/2020
Geldig vanaf: 01/01/2006

Deze sector heeft een cao voorzien houdende maatregelen ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst sexueel gedrag op het werk.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 6 april 2006 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende maatregelen ter bescherming van de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk (nr. 79879/CO/324).

1. Principe

Deze cao stelt een regeling in ter bescherming van de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk, in het bijzonder door het stellen van voorschriften ter bescherming van de werknemers tegen ongewenst sexueel gedrag op het werk. Deze regeling heeft algemene gelding.

In afwijking van de eerste alinea kan elke onderneming specifieke maatregelen treffen, door het volgen van de procédure tot wijziging van het arbeidsreglement.

2. Definitie

Onder ongewenst sexueel gedrag wordt verstaan elke vorm van verbaal, nietverbaal of lichamelijk gedrag van sexuele aard, waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen of mannen op het werk.

3. Vetrouwenspersoon

De leden en de plaatsvervangende leden van het PC 324 die werknemers vertegenwoordigen, oefenen de bevoegdheid uit van vertrouwenspersoon. De naam en de voornaam van deze personen, wordt vermeld in het aanwezigheidsregister dat in de diamantwerkplaatsen aanwezig dient te zijn.

4. Behandeling van de klacht

Elke klacht zal vertrouwelijk behandel worden, op een informele wijze en met respect voor de zich beklagende partij en de partij die ongewenst sexueel gedrag verweten wordt. In het bijzonder zal de vertrouwenspersoon partij en horen, die zich kunnen laten bijstaan door een vakbondsvertegenwoordiger. In een zaak die door een vertrouwenspersoon behandeld wordt, kan deze uiteraard niet optreden als vakbondsvertegenwoordiger, zoals bedoeld in deze cao.

De vertrouwenspersonen en de vakbondsvertegenwoordigers zijn gehouden tot de grootst mogelijk discretie.

Vooraleer tegenover een werknemer een tuchtmaatregel wordt genomen dient belanghebbende, eventueel bijgestaan door een vakbondsvertegenwoordiger, gehoord te worden door de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde.

Deze cao, alsook de lijst van de vertrouwenspersonen, wordt jaarlijks opgenomen in het aanwezigheidsregister dat in de diamantwerkplaatsen aanwezig dient te zijn.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/04/2006
Registratienr
79879
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/05/2006
Registratiedatum
29/05/2006
Onderwerp
maatregelen ter bescherming van de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk
BS Bericht van neerlegging
09/06/2006
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/12/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
16/01/2007
Keywords
DISCRIMINATIE

Historiek
01/01/2006 31/12/2999 63 Welzijn op het werk