52 Sectoraal pensioenstelsel

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 13/06/2013
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 16 april 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2008 betreffende het sectoraal pensioenstelsel.

Tekst van de CAO

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

§2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan de arbeiders en arbeidsters, de industriële leerlingen, de technische bedienden uitgezonderd.

Hoofdstuk II - Voorwerp

Artikel 2

Deze overeenkomst houdt de uitvoering in van punt 3.2. van hoofdstuk 3. "Einde loopbaan" van het protocolakkoord 2011-2012 van 31/05/2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Hoofdstuk III - Bijdrage

Artikel 3

§1. De jaarlijkse bijdrage aan het sectoraal pensioenstelsel bedraagt 2% van 110% van het bruto jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht en dit met ingang van 1 januari 2008.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de bijdrage om de financiering van het sectoraal pensioenstelsel te verzekeren bepaald op 2% van 110% van het bruto jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht voor de arbeiders jonger dan 56 jaar en verhoogd met 6%, wat het totaal brengt op 8% van 110% van het bruto jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht, voor de arbeiders van 56 jaar of ouder.

De verhoging van de bijdrage met 6% gaat in voege vanaf de 1ste dag van het trimester volgend op de 56ste verjaardag van de arbeider.

§2. Deze bijdrage wordt verminderd met de fiscale en parafiscale lasten en de door de pensioeninstelling aangerekende beheerstoelagen.

§3. De inrichter stort de bijdrage bestemd voor de financiering van de pensioentoezegging verminderd met de fiscale en parafiscale lasten aan de pensioeninstelling.

Hoofdstuk IV - Duur van de overeenkomst

Artikel 4

§1. Zij treedt in werking op 1 januari 2013 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij heeft dezelfde opzeggingsmodaliteiten en termijnen als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/04/2013
Registratienr
114793
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/04/2013
Registratiedatum
25/04/2013
Onderwerp
sectoraal pensioenstelsel
BS Bericht van neerlegging
07/05/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/04/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
19/08/2014
Keywords
AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
26/02/2019 31/12/2050 52 Aanvullend pensioen
01/01/2014 25/02/2019 52 Sectoraal pensioenstelsel
01/01/2013 31/12/2013 52 Sectoraal pensioenstelsel
01/01/2008 31/12/2012 52 Sectoraal pensioenstelsel