480104 Bijkomende vormingsinspanningen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2014
Geldig tot: 01/01/2015

In het Paritair Comité voor voor de diamantnijverheid en -handel werd op 26 november 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de verhoging van de sectorale vormingsinspanningen in de diamantnijverheid voor het jaar 2014. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst en geregistreerd op 11 december 2013 onder het nr. 118419/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2 

Deze collectieve arbeidsovereenkonnst wordt gesloten in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en het koninklijk besluit van 11 oktober 2007 tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.

Artikel 3

De participatiegraad aan vorming en opleiding wordt jaarlijks (2014) verhoogd met minstens 5 procentpunten

Artikel 4 

De toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding met 5 procentpunten zal gerealiseerd worden door het nemen van de volgende maatregelen :

  • de eventuele aanpassing van de bijdragen voor het sectorale opleidingsfonds;
  • het toekennen van opleidingstijd per werknemer, individueel of collectief;
  • het aanbieden van en het ingaan op een vormingsaanbod buiten de werkuren;
  • stelsels van collectieve opleidingsplanning via de ondernemingsraad;
  • opleidingsinitiatieven via het Fonds voor de diamantnijverheid.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/11/2013
Registratienr
118419
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
01/01/2015
Neerleggingsdatum
27/11/2013
Registratiedatum
11/12/2013
Onderwerp
bijkomende vormingsinspanningen
BS Bericht van neerlegging
07/01/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/05/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
05/09/2014
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 480104 Opleidingsinspanning
01/01/2014 01/01/2015 480104 Bijkomende vormingsinspanningen
01/01/2013 01/01/2014 480104 Bijkomende vormingsinspanningen
01/01/2011 01/01/2013 480104 Bijkomende vormingsinspanningen