2602 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 09/05/2012
Geldig vanaf: 01/01/2009

Organisatie : Intern Compensatiefonds voor de diamantsector (ICD). 

Rechthebbenden : werknemers, met uitzondering van de technische bedienden :

 • die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt op het moment waarop het ontslag wordt betekend ;
 • die ten minste 1 jaar ononderbroken dienst hebben gehad ;
 • die niet om dringende redenen worden ontslagen. 

 Financiering :  Het ICD neemt de kosten van outplacementprocedures (behalve in bepaalde gevallen).

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 20 december 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende outplacement voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 87607/CO/324). 

Artikel 5, 5° van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2007 werd aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2010 (nr. 99204/CO/324). 

1. Principe

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die, in opdracht van een werkgever, door een dienstverlener, individueel of in groep worden verleend, om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

In principe neemt de werkgever de kosten van de outplacementbegeleiding ten laste. De sectoren mogen evenwel van deze regel afwijken en de kosten collectief en/of de organisatie op zich nemen. 

2. PC 324

2.1. Organisatie

Intern Compensatiefonds voor de diamantsector

Hovenierstraat 22

2018 Antwerpen 1

www.compensatiefondsdiamant.be

Tel: 03/213 50 30

e-mail: icd@rvd.be

Het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector is verantwoordelijk voor de organisatie van het outplacementbegeleiding . 

Het ICD kan de organisatie van deze outplacementbegeleiding geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden, voor zover deze laatste(n) voldoen aan de reglementaire vereisten om deze activiteit te mogen uitoefenen. Het ICD heeft hiervoor een contract met SBS SKILLBUILDERS om de outplacementbegeleiding uit te voeren.

2.2. Rechthebbenden

Hebben recht op een door het ICD georganiseerde outplacementbegeleiding, werknemers, met uitzondering van de technische bedienden :

 • die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt op het moment waarop het ontslag wordt betekend ;
 • die ten minste 1 jaar ononderbroken dienst hebben gehad ;
 • die niet om dringende redenen worden ontslagen. 

Het recht wordt niet langer toegekend vanaf het tijdstip waarop de werknemer het rustpensioen kan vragen. 

Behalve wanneer zij hem uitdrukkelijk daartoe verzoeken, is de werkgever er evenwel niet toe gehouden een outplacementbegeleiding aan te bieden aan : 

 • de werknemers die verbonden zijn door en arbeidsovereenkomst met een normaal gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die niet de helft bedraagt van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer in een vergelijkbare situatie ;  
 • de werknemers die, indien zij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zouden worden na het einde van de opzeggingstermijn of de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding, niet beschikbaar zouden moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt. 

2.3. Procedure

De werkgever verwittigt het ICD van elk ontslag van een werknemer waarvoor een outplacementbegeleiding dient verstrekt te worden en dit binnen 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van betekening van het ontslag of van de verbreking van de arbeidsovereenkomst. 

De mededeling dient volgende elementen te bevatten : 

 • identificatie van de werkgever ; 
 • identificatie van de werknemer ;
 • datum indiensttreding ;
 • datum opzegging of verbreking ; 
 • datum uit dienst ;
 • arbeidsregime. 

De mededeling dient op het aanvraagformulier in bijlage, per aangetekend schrijven of bij gewoon geschrift, waarvan hij het dubbel laat tekenen voor ontvangst, overgemaakt te worden aan het ICD. 

2.4. Financiering

Het ICD neemt de kosten van outplacementprocedures.

Indien de werkgever het ICD niet verwittigt binnen de termijnen overeenkomstig punt 2.3., dient het ICD te worden beschoud als zijnde ontslagen van zijn verplichtingen. De werknemer heeft nog altijd recht op outplacementbegeleiding maar moet deze betaald worden door uw werkgever.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/02/2010
Registratienr
99204
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/02/2010
Registratiedatum
04/05/2010
Onderwerp
outplacement
BS Bericht van neerlegging
18/05/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/12/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
06/01/2011
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Datum CAO
20/12/2007
Registratienr
87607
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/03/2008
Registratiedatum
26/03/2008
Onderwerp
outplacement
BS Bericht van neerlegging
22/04/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
11/02/2009
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2009 31/12/2050 2602 Outplacement
01/01/2008 31/12/2008 2602 26 Outplacement