1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 18/11/2011
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 12 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nummer 105743/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

Tekst van de CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en het werkliedenpersoneel, zijnde de diamantarbeiders, de diamantarbeidsters en de leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

§1. Tijdens de jaren 2011 - 2012 wordt de inning en de lonen, behouden ten behoeve van de vorming en de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen, in uitvoering van de artikelen 188 tot 194 en artikel 195, §2, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

§2. Tijdens de bedoelde periode kunnen er bijkomende opleidingen ingericht worden.

§3. De paritaire werkgroep, belast met de opvolging van vorming en opleiding, zal verder streven naar de coördinatie van de bestaande regelingen en zal in bijzonder aandacht richten op de begeleiding van de instroom van jonge diamantarbeiders en van jonge diamantfabrikanten.

§4. Wat het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomst betreft, zal een aanpassing gebeuren om de inschakeling van de jongeren te vergemakkelijken die het 6de of het 7de leerjaar voltooid hebben.

§5. Het stelsel van het industrieel leerlingwezen zal verder ondersteund worden teneinde de instroom van jongeren in de diamantnijverheid veilig te stellen.

Artikel 3

Het Fonds voor de diamantnijverheid blijft verder belast met de inning van de inspanning bedoeld in artikel 2, §1, van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en treedt buiten werking op 1 januari 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/07/2011
Registratienr
105743
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
01/01/2013
Neerleggingsdatum
18/07/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/01/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
04/04/2013
Keywords
RISICOGROEPEN

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2009 01/01/2011 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2008 31/12/2008 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2007 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2006 31/12/2006 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2005 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen