1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 17/09/2013
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 4 juni 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 26 juni 2013 onder het nummer 115711/CO/324.

Tekst van de CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en het werkliedenpersoneel, zijnde de diamantarbeiders, de diamantarbeidsters en de leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

§1. Tijdens het jaar 2013 wordt de inning en de aanwending van 0,15% te heffen op het werkelijk bedrag van de lonen, behouden ten behoeve van de vorming en tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen, in uitvoering van de artikelen 188 tot 194 en artikel 195 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) en het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Commentaar: deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder voorbehoud en in afwachting van het activeren van de in de voormelde wet bepaalde reglementering via koninklijk besluit.

§2. Tijdens de bedoelde periode kunnen er bijkomende opleidingen ingericht worden.

§3. De paritaire werkgroep, belast met de opvolging van vorming en opleiding, zal verder streven naar de coördinatie van de bestaande regelingen en zal in bijzonder aandacht richten op de begeleiding van de instroom van jonge diamantarbeiders en van jonge diamantfabrikanten.

§4. Wat het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten betreft, zal een aanpassing gebeuren om de inschakeling van de jongeren te vergemakkelijken die het 6de of het 7de leerjaar voltooid hebben.

§5. Het stelsel van het industrieel leerlingwezen zal verder ondersteund worden teneinde de instroom van jongeren in de diamantnijverheid veilig te stellen.

Artikel 3

Het Fonds voor de diamantnijverheid blijft verder belast met de inning van de inspanning bedoeld in artikel 2, §1, van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 1 januari 2014.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/06/2013
Registratienr
115711
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
01/01/2013
Neerleggingsdatum
10/06/2013
Registratiedatum
26/06/2013
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
16/07/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/02/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
16/07/2014
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2009 01/01/2011 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2008 31/12/2008 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2007 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2006 31/12/2006 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2005 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen