1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 05/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2014

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 22 oktober 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 11 december onder het nummer 118374/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en het werkliedenpersoneel, zijnde de diamantarbeiders, de diamantarbeidsters en de leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

§1. Tijdens het jaar 2013-2014 wordt de inning en de aanwending van 0,15% te heffen op het werkelijk bedrag van de lonen, behouden ten behoeve van de vorming en tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen, in uitvoering van de artikelen 188 tot 194 en artikel 195 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) en het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Commentaar: deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder voorbehoud en in afwachting van het activeren van de in de voormelde wet bepaalde reglementering via koninklijk besluit.

§2. Tijdens de bedoelde periode kunnen er bijkomende opleidingen ingericht worden.

§3. De paritaire werkgroep, belast met de opvolging van vorming en opleiding, zal verder streven naar de coördinatie van de bestaande regelingen en zal in bijzonder aandacht richten op de begeleiding van de instroom van jonge diamantarbeiders en van jonge diamantfabrikanten.

§4. Wat het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten betreft, zal een aanpassing gebeuren om de inschakeling van de jongeren te vergemakkelijken die het 6de of het 7de leerjaar voltooid hebben.

§5. Het stelsel van het industrieel leerlingwezen zal verder ondersteund worden teneinde de instroom van jongeren in de diamantnijverheid veilig te stellen.

Artikel 3

§1. In uitvoering van voormeld koninklijk besluit van 19 februari 2013 dient tenminste 0.05% van de loonmassa te worden voorbehouden aan één of meerdere van volgende risicogroepen :

1° de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;
2° de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag :
a) hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;
b) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
c) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd;
3° de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder nietwerkenden wordt verstaan:
a) de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit zijn van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;
b) de uitkeringsgerechtigde werkiozen;
c) de werkzoekenden die laaggeschoold of erglaaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling;
d) de herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;
e) de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk weizijn;
f) de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;
g) de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;
4° de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk:
— de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap;
— de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 %;
— de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
— de personen die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen;
— de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %;
— de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
— de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroepsziekten in het kader van programma's tot werkhervatting;
5° de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in
artikel 27, 6°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instap-stage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991.

Artikel 4

Het Fonds voor de diamantnijverheid blijft verder belast met de inning van de inspanning bedoeld in artikel 2, §1, van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 5

De collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2013 tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid (Reg. nr. 115711) wordt opgeheven.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 1 januari 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/10/2013
Registratienr
118374
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
01/01/2015
Neerleggingsdatum
05/11/2013
Registratiedatum
11/12/2013
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
07/01/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/10/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2014
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2009 01/01/2011 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2008 31/12/2008 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2007 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2006 31/12/2006 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2005 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen