1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 09/11/2017
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2016

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 14 december 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen in de diamantnijverheid. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 maart 2016 onder het nummer 132329/CO/324..

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en het werkliedenpersoneel, zijnde de diamantarbeiders, de diamantarbeidsters en de leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

§1. Tijdens de jaren 2015-2016 wordt de inning en de aanwending van 0,15% te heffen op het werkelijk bedrag van de lonen, behouden ten behoeve van de vorming en de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen, in uitvoering van de artikelen 188 tot 194 en artikel 195 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) en het koninklijk besluit van 29 mei 2015 ter activering van de inspanning ten voordele van die categorieën van personen voor de periode 2015-2016 en het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014.

§2. Tijdens de bedoelde periode kunnen er bijkomende opleidingen ingericht worden.

§3. De paritaire werkgroep, belast met de opvolging van vorming en opleiding, zal verder streven naar de coördinatie van de bestaande regelingen en zal in bijzonder aandacht richten op de begeleiding van de instroom van jonge diamantarbeiders en van jonge diamantfabrikanten.

§4. Wat het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten betreft, zal een aanpassing gebeuren om de inschakeling van de jongeren te vergemakkelijken die het 6de of het 7de leerjaar voltooid hebben.

§5. Het stelsel van het industrieel leerlingwezen zal verder ondersteund worden teneinde de instroom van jongeren in de diamantnijverheid veilig te stellen.

Artikel 3

§1. In uitvoering van voormeld koninklijk besluit van 19 februari 2013, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 april 2014, dient tenminste 0.05% van de loonmassa te worden voorbehouden aan één of meerdere van volgende risicogroepen :

1° de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;
2° de werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag :
a) hetzij doordat hun arbeidsovereenkomst werd opgezegd en de opzeggingstermijn loopt;
b) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
c) hetzij doordat zij tewerkgesteld zijn in een onderneming waar een collectief ontslag werd aangekondigd;
3° de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding. Onder nietwerkenden wordt verstaan:
a) de langdurig werkzoekenden, zijnde de personen in het bezit zijn van een werkkaart, bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden;
b) de uitkeringsgerechtigde werkiozen;
c) de werkzoekenden die laaggeschoold of erglaaggeschoold zijn in de zin van artikel 24 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de tewerkstelling;
d) de herintreders, zijnde de personen die zich na een onderbreking van minstens één jaar terug op de arbeidsmarkt begeven;
e) de personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en personen die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp in toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk weizijn;
f) de werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen;
g) de werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden;
h) de werkzoekenden die nog geen 26 jaar oud zijn;
4° de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid, namelijk:
— de personen die voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden in een regionaal agentschap voor personen met een handicap;
— de personen met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 %;
— de personen die voldoen aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet van 27 februari 1987 op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
— de personen die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld zijn of waren bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen;
— de gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %;
— de personen die in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen;
— de persoon met een invaliditeitsuitkering of een uitkering voor arbeidsongevallen of beroepsziekten in het kader van programma's tot werkhervatting;
5° de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en
opgeleid worden, hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming, bedoeld in artikel 27, 6°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, hetzij een voltijdse onderwijsopleiding, met uitzondering van opleidingen die leiden tot de graad van bachelor of master houdende de werkloosheidsreglementering, hetzij in het kader van een instapstage, bedoeld in artikel 36quater van hetzelfde koninklijk besluit van 25 november 1991.

Artikel 4

Het Fonds voor de diamantnijverheid blijft verder belast met de inning van de inspanning bedoeld in artikel 2, §1, van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015 en treedt buiten werking op 1 januari 2016.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2015
Registratienr
132329
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2016
Neerleggingsdatum
23/12/2015
Registratiedatum
25/03/2016
Onderwerp
vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
13/04/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
24/02/2017
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, WERKING PARITAIR COMITÉ

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2013 31/12/2013 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2009 01/01/2011 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2008 31/12/2008 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2007 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2006 31/12/2006 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2005 1903 4802 Werkgelegenheid en vorming van risicogroepen