1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 27/10/2022
Geldig vanaf: 01/01/1972

Naam : Fonds voor de diamantnijverheid.

Adres : Hoveniersstraat, 22 - 2018 Antwerpen.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 3 oktober 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1971 gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot oprichting van een fonds voor de diamantnijverheid en tot vaststelling van zijn statuten (nr. 176066/CO/324).

De wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2022 zijn de volgende:

  • artikel 3:

    • verwijdering van "e) de uitvoering en de medewerking aan de doelstellingen zoals opgenomen in de oprichtingsakte van 27 maart 2012 met betrekking tot de oprichting van de stichting van openbaar nut "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities" (ITTCO);
    • toevoeging van een tweede alinea: "Het Fonds mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooien, welke rechtstreeks of onrechtstreeks hoofdzakelijk of aanvullend verband houden met de doelen van het Fonds. Zij kan de functie van bestuurder in andere verenigingen of vennootschappen waarnemen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat het Fonds alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelen". 
  • artikel 20: eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling: " Ter financiering van de in artikel 4, 1°, bedoelde werkgevers, uiterlijk op 30 september van elk jaar, aan het Fonds een bijdrage welke ten minste gelijk is aan de bijdrage vastgesteld voor het Fonds voor vergoeding van de in geval van sluiting van onderneming ontslagen werknemers". 
  • verwijdering van afdeling 7, Hoofdstuk V (Financiering ingevolge de initiatieven tot participatie in de ontwikkeling en in de uitvoering van opleidingsprogramma's in het kader van de stichting van openbaar nut "Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities").

De gecoördineerde collectieve arbeidsovereenkomst is beschikbaar door op het registratienummer hieronder te klikken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/10/2022
Registratienr
176066
Geldig van
01/01/1972
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/10/2022
Registratiedatum
19/10/2022
Onderwerp
Oprichting en vaststelling van de statuten van een fonds voor de diamantnijverheid (coördinatie)
BS Bericht van neerlegging
08/11/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/04/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
30/05/2023
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
Tekst aangepast op
21/10/2022

Historiek
01/01/1972 31/12/2050 1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten
01/01/2015 02/10/2022 1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten
01/01/1972 31/12/2014 1901 Fonds voor de diamantnijverheid