1502 Opzegtermijnen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 06/12/2012
Geldig vanaf: 05/12/2012
Geldig tot: 31/12/2013

K.B. 12/11/2012; B.S. 05/12/2012 - geldigheid: vanaf 05/12/2012

Opzeggingstermijnen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012

Anciënniteit Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever (1) Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werknemer (1)
Minder dan 10 jaar 8 kalenderdagen (2) 2 kalenderdagen (3)
Van 10 jaar tot minder dan 20 jaar 16 kalenderdagen (2) 2 kalenderdagen (3)
20 jaar en meer 32 kalenderdagen (2) 2 kalenderdagen (3)

Opzeggingstermijnen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering aanvangt vóór 1 januari 2012

Anciënniteit Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever (1) Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werknemer (1)
Minder dan 10 jaar 7 kalenderdagen (2) 2 kalenderdagen (3)
Van 10 jaar tot minder dan 20 jaar 14 kalenderdagen (2) 2 kalenderdagen (3)
20 jaar en meer 28 kalenderdagen (2) 2 kalenderdagen (3)

 


(1) Kalenderdagen, dit is met inbegrip van zon- en feestdagen;

(2) De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend;

(3) De opzeggingstermijn gaat in vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de opzegging werd gedaan.

In artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt bepaald welke opzeggingstermijnen men dient in acht te nemen om een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst voor werklieden.

In artikel 61 van dezelfde wet is echter voorzien dat de Koning, op voorstel van het paritair comité of van de Nationale Arbeidsraad, de opzeggingstermijnen kan wijzigen in het belang van bepaalde bijzondere categorieën van werknemers of voor de opzeggingen die om sociale of economische redenen zijn gedaan.

Voor het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werden bijzondere (afwijkende) opzeggingstermijnen vastgesteld in een koninklijk besluit van 12 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012.

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

De opzeggingen betekend vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven al hun gevolgen behouden.

Het koninklijk besluit van 12 november 2012 is op 5 december 2012 in werking getreden.


Historiek
01/01/2018 31/12/2050 15 Opzeggingstermijn: arbeiders
01/01/2014 31/12/2017 15 02 Opzegtermijnen
05/12/2012 31/12/2013 15 02 Opzegtermijnen
14/05/1958 04/12/2012 15 02 Opzegtermijnen