15 Opzeggingstermijn: arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 12/12/2017
Geldig vanaf: 01/01/2018

Opzeggingstermijnen arbeiders voor de anciënniteit op 31/12/2013 (kliksysteem).

1. Algemeen

De berekening van een opzeggingstermijn of van een opzeggingsvergoeding voor een ontslag na 1 januari 2014 en voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, gebeurt in 2 onderscheiden stappen. De resultaten van de 2 stappen worden vervolgens opgeteld. Dit is de toepassing van het « klik » systeem dat er voor zorgt dat de opzeggingstermijnen verworven voor 1 januari 2014 gewaarborgd blijven.

De 1ste stap betreft de dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013.

Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari 2012.

De 2de stap betreft de dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (wettelijke termijnen, niet sectorale).

2. Opzegtermijn arbeiders geldig op 31/12/2013

Koninklijk Besluit 12 november 2012, B.S. 05/12/2012 (geldigheid: vanaf 05/12/2012)

Anciënniteit op 31 december 2013

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever - arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering voor 1 januari 2012 is aangevangen

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever - arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012 (1)

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de arbeider - arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering vóór of op of na 1 januari 2012 is begonnen

Minder dan 10 jaar

7 kalenderdagen

8 kalenderdagen

2 werkdagen

10 jaar tot < 20 jaar

14 kalenderdagen

16 kalenderdagen

2 werkdagen

20 jaar en meer

28 kalenderdagen

32 kalenderdagen

2 werkdagen

(1) Wanneer een werknemer en een werkgever vóór 1 januari 2012 gebonden waren door een arbeidsovereenkomst en er tussen die overeenkomst en een nieuwe overeenkomst waarvan de uitvoering na 1 januari 2012 is begonnen geen onderbreking of een onderbreking van ten hoogste 7 dagen is geweest, gelden de opzeggingstermijnen die van toepassing zijn op overeenkomsten waarvan de uitvoering vóór 1 januari 2012 is begonnen. 


Historiek
01/01/2018 31/12/2050 15 Opzeggingstermijn: arbeiders
01/01/2014 31/12/2017 15 02 Opzegtermijnen
05/12/2012 31/12/2013 15 02 Opzegtermijnen
14/05/1958 04/12/2012 15 02 Opzegtermijnen