11 Economische werkloosheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 15/01/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Volledige schorsing: 4 weken.

Vermindering van de prestaties: 24 weken indien zij minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan 1 arbeidsweek /2 weken omvat.

Kennisgeving: de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat.

Tussen 2 regelingen: 1 volledige arbeidsweek.

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, kan de werkgever de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werklieden die hij tewerkstelt schorsen of hun de arbeidsprestaties verminderen.

1. Wettelijk regime

1.1. Volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst
Regime Maximale duur
Volledige schorsing

4 weken

1.2. Vermindering van de prestaties
Regime Maximale duur
1 arbeidsdag op 2 weken 4 weken
Minder dan 3 arbeidsdagen per week 3 maanden
Minder dan 1 arbeidsweek (mlet minstens 2 arbeidsdagen) op 2 weken
Ten minste 3 arbeidsdagen per week Geen limiet (er moet toch steeds een einddatum vermeld worden in de mededeling)
Ten minste 1 arbeidsweek op 2 weken

2. Sectorale afwijking

Een koninklijk besluit kan voorzien in periodes van tijdelijke werkloosheid die langer of korter zijn dan de maximale wettelijke duur.

De werkgever moet dus nagaan of er een specifiek  koninklijk besluit bestaat voor de bedrijfssector of subsector waaronder hij ressorteert.

3. PC 324

In het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2020 verscheen het koninklijk besluit van 17 december 2019 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering  van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren.

3.1. Maximale duur
3.1.1. Volledige schorsing

De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mag niet meer dan 4 weken bedragen.

3.1.2. Vermindering van de prestaties

De maximumduur van de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld op 24 weken, indien zij minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken omvat.

Het maximum aantal werkloosheidsdagen bedraagt 15 dagen per cyclus van 4 weken.

Wanneer in een cyclus van vier opeenvolgende weken maximum 10 werkloosheidsdagen noodzakelijk zijn, kan het ingevoerde stelsel met 4 weken worden verlengd, mits een bijzondere kennisgeving aan de betrokken werklieden  en de RVA. Deze kennisgeving geschiedt volgens dezelfde modaliteiten als voorzien bij artikel 2.

3.2. Kennisgeving

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden vanaf de eerste arbeidsdag die op deze van de kennisgeving volgt.

De kennisgeving geschiedt door een individuele schriftelijke mededeling  aan de werkman, die het afschrift ervan voor ontvangst ondertekent. Zij heeft plaats uiterlijk bij de aanvang van de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat.

3.3. Tussen 2 regelingen

Als de economische moeilijkheden blijven aanhouden, is een nieuwe periode van schorsing of vermindering van arbeidsprestaties slechts mogelijk nadat de werkgever eerst weer op zijn minst gedurende 1 volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid heeft ingevoerd.

3.4. Geldigheidsduur van het KB

1 januari 2020-31 december 2021.

 


Historiek
01/01/2020 31/12/2021 11 Economische werkloosheid
01/10/2017 31/12/2019 11 Economische werkloosheid
31/07/2014 30/06/2016 11 Economische werkloosheid