11 Economische werkloosheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 26/09/2017
Geldig vanaf: 31/07/2014
Geldig tot: 30/06/2016

K.B. 08/07/2014; B.S. 31/07/2014

Geldigheid: 31/07/2014 - 30/06/2016

  1. Kennisgeving: uiterlijk bij de aanvang van de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat

  2. Volledige schorsing: 4 weken

  3. Regeling van gedeeltelijke arbeid: 24 weken indien zij minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per 2 weken omvat
    Het maximum aantal werkloosheidsdagen bedraagt 15 dagen per cyclus van 4 weken.
    Wanneer in een cyclus van 4 opeenvolgende weken maximum 10 werkloosheidsdagen noodzakelijk zijn, kan het ingevoerde stelsel met 4 weken worden verlengd, mits een bijzondere kennisgeving aan de betrokken werklieden en de RVA..

In artikel 51 §1 van de wet van 3 juli 1978 werd voorzien dat de Koning, op voorstel van het paritair comité, de voorwaarden kan bepalen, waaronder de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten geheel kan geschorst worden of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan worden ingevoerd bij gebrek aan werk wegens economische redenen.

In het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014 verscheen het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en - handel ressorteren (PC 324).

Wij geven u hierna de integrale tekst van het koninklijk besluit van 8 juli 2014; de titels werden door ons aangebracht.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de werklieden in het bezit van een loonboek en van de "bijzondere arbeidskaart diamantzagen, zaagverstellen of zaagtekenen" die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, en op hun werkgevers.

Artikel 2 - Kennisgeving

Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden, vanaf de eerste arbeidsdag die op deze van de kennisgeving volgt.

De kennisgeving geschiedt door individuele schriftelijke mededeling aan de werkman, die het afschrift ervan voor ontvangst ondertekent. Zij heeft plaats uiterlijk bij de aanvang van de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat.

Artikel 3 - Duur van de schorsing

De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mag niet meer dan vier weken bedragen. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

Artikel 4 - Regeling van gedeeltelijke arbeid

De maximumduur van de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld op vierentwintig weken, indien zij minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken omvat.

Het maximum aantal werkloosheidsdagen bedraagt vijftien dagen per cyclus van vier weken.

Wanneer in een cyclus van vier opeenvolgende weken maximum tien werkloosheidsdagen noodzakelijk zijn, kan het ingevoerde stelsel met vier weken worden verlengd, mits een bijzondere kennisgeving aan de betrokken werklieden en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Deze kennisgeving geschiedt volgens dezelfde modaliteiten als voorzien bij artikel 2.

Artikel 5 - Overgang van het ene stelsel naar het andere

De overgang van het ene stelsel naar het andere kan maar gebeuren na de herneming van de volledige arbeid gedurende ten minste één volledige arbeidsweek.

Artikel 6 - Inhoud van de kennisgeving

Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2, tweede lid, bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid ingaat, de datum waarop deze schorsing of die regeling een einde neemt, alsook de data waarop de werklieden werkloos worden gesteld.

Artikel 7 - Geldigheidsduur

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 30 juni 2016.

Artikel 8

De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.


Historiek
01/01/2020 31/12/2021 11 Economische werkloosheid
01/10/2017 31/12/2019 11 Economische werkloosheid
31/07/2014 30/06/2016 11 Economische werkloosheid