09 Vervanging van feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 18/09/2017
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2017

Feestdagen en Vervangdagen in 2017

Zondag 1 januari 2017

Maandag 17 april 2017

Maandag 1 mei 2017

Donderdag 25 mei 2017

Vrijdag 26 mei 2017 (vervangdag van 01/01/2017)

Maandag 5 juni 2017

Donderdag 29 juni 2017 (vervangdag van 15/08/2017)

Vrijdag 30 juni 2017 (vervangdag van 11/11/2017)

Vrijdag 21 juli 2017

Woensdag 1 november 2017

Zaterdag 11 november 2017

Maandag 25 december 2017

In artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen werd voorzien dat de Koning de data van de feestdagen bepaalt hetzij door algemene bepalingen, hetzij door bijzondere bepalingen voor sommige bedrijfstakken of werknemerscategorieën.

Het koninklijk besluit van 19 november 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1975, stelt de bijzondere uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 4 januari 1974 vast voor de diamantnijverheid en -handel. De feestdag van 15 augustus wordt vervangen door 29 juni.

In de artikelen 6 en 7 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen wordt voorzien dat,  wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, hij wordt vervangen door een gewone activiteitsdag. De vervangingsdagen kunnen door de paritaire organen worden vastgesteld voor alle ondernemingen of een deel van de ondernemingen die onder hun bevoegdheid vallen. Deze beslissingen hebben slechts uitwerking nadat zij bij koninklijk besluit algemeen verbindend werden verklaard.

In het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2016 verscheen het koninklijk besluit waarbij de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2017 algemeen verbindend wordt verklaard.

Beslissing van 27 juni 2016 betreffende de vervanging van feestdagen in 2017

Artikel 1

Deze beslissing is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Artikel 2

De volgende feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen, worden als volgt vervangen:

  • de feestdag van 1 januari 2017 die samenvalt met een zondag, wordt vervangen door vrijdag 26 mei 2017;
  • de feestdag van 15 augustus 2017 die samenvalt met een dinsdag, wordt vervangen door donderdag 29 juni 2017;
  • de feestdag van 11 november 2017 die samenvalt met een zaterdag, wordt vervangen door vrijdag 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 september 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van feestdagen in 2017.


Historiek
01/01/2024 31/12/2024 09 Feestdagen
01/01/2023 31/12/2023 09 Feestdagen
01/01/2022 31/12/2022 09 Feestdagen
01/01/2021 31/12/2021 09 Feestdagen
01/01/2020 31/12/2020 09 Feestdagen
01/01/2019 31/12/2019 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2018 31/12/2018 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2017 31/12/2017 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2016 31/12/2016 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2015 31/12/2015 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2014 31/12/2014 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2013 31/12/2013 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2012 31/12/2012 09 Vervanging van feestdagen
01/01/2011 31/12/2011 09 Vervanging van feestdagen