070103 Arbeidsduur (gekleurde edelstenen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 02/02/2024
Geldig vanaf: 01/07/1991
Geldig tot: 06/05/2022

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 25 juni 1991 een collectieve arbeidsover­eenkomst gesloten houdende reglementering van het bewerken van gekleurde edelstenen (KB 1 oktober 1992 - BS 20 november 1992).

De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1991 houdende reglementering van het bewerken van gekleurde edelstenen wordt opgeheven (zie CAO nr. 184281/CO/324). 

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO. De tussentitels werden door ons aangebracht.

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel en die gekleurde edelstenen bewerken.

HOOFDSTUK 2 - Arbeidsduur en werkplaats

Artikel 2

De arbeidsduur van de werknemers die tewerkgesteld worden aan het bewerken van gekleurde edelstenen, zoals bedoeld bij de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 januari 1983 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 1983) blijft verder geregeld door de voorschriften van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1984 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 1984).

De collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984 betreffende de arbeidsduur in de sector van het bewerken van gekleurde edelstenen wordt opgeheven (zie CAO nr. 184281/CO/324).

Artikel 3

De werkgevers dienen de oprichting, de wijziging en de opheffing van de werkplaats, bij ter post aangetekende brief te melden aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, Pelikaansstraat 98, te 2018 ANTWERPEN.

Artikel 4

De voorschriften van artikel 3 van deze overeenkomst, gelden onverminderd de toepasselijke verplichtingen inzake vergunningsplichtige bedrijvigheid en de maatregelen inzake arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.

HOOFDSTUK 3 - Geldigheidsduur

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1991 en is gesloten voor onbe­paalde duur. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk volgens de procedure die voorzien is in de hoger­vermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/10/2023
Registratienr
184281
Geldig van
07/05/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/11/2023
Registratiedatum
30/11/2023
Onderwerp
Opheffing en wijziging van verschillende cao's
BS Bericht van neerlegging
21/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
Tekst aangepast op
04/12/2023

Historiek
01/07/1991 06/05/2022 070103 Arbeidsduur (gekleurde edelstenen)