070103 Arbeidsduur (gekleurde edelstenen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 10/02/1993
Geldig vanaf: 01/07/1991

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 25 juni 1991 een collectieve arbeidsover­eenkomst gesloten houdende reglementering van het bewerken van gekleurde edelstenen (KB 1 oktober 1992 - BS 20 november 1992).

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO. De tussentitels werden door ons aangebracht.

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel en die gekleurde edelstenen bewerken.

HOOFDSTUK 2 - Arbeidsduur en werkplaats

Artikel 2

De arbeidsduur van de werknemers die tewerkgesteld worden aan het bewerken van gekleurde edelstenen, zoals bedoeld bij de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 januari 1983 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 1983) blijft verder geregeld door de voorschriften van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1984 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 1984).

Artikel 3

De werkgevers dienen de oprichting, de wijziging en de opheffing van de werkplaats, bij ter post aangetekende brief te melden aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, Pelikaansstraat 98, te 2018 ANTWERPEN.

Artikel 4

De voorschriften van artikel 3 van deze overeenkomst, gelden onverminderd de toepasselijke verplichtingen inzake vergunningsplichtige bedrijvigheid en de maatregelen inzake arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne.

HOOFDSTUK 3 - Geldigheidsduur

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1991 en is gesloten voor onbe­paalde duur. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk volgens de procedure die voorzien is in de hoger­vermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984.


Historiek
01/07/1991 31/12/2999 070103 Arbeidsduur (gekleurde edelstenen)