070102 Arbeidsduur (technische bedienden)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 02/02/2024
Geldig vanaf: 01/01/1991
Geldig tot: 06/05/2022

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 25 juni 1991 een collectieve arbeidsover­eenkomst gesloten houdende reglementering van de arbeidsduur van de technische bedienden in de diamant­nijverheid (KB 1 oktober 1992 - BS 20 november 1992).

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO. De tussentitels werden door ons aangebracht.

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de technische bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

HOOFDSTUK 2 - Diamantbewerkers

Artikel 2

De arbeidsduur van de technische bedienden die tewerkgesteld worden aan het eigenlijk bewerken van diamant, zoals bedoeld bij de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 januari 1983 (Belgisch Staatsblad van 9 februari 1983) blijft verder geregeld door de voorschriften van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1984 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 1984). Het gaat om het klieven, het zagen, het snijden, het slijpen, het verstellen van diamant en het schijven-schuren.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984 betreffende de arbeidsduur van de technische bedienden wordt opgeheven (zie CAO nr. 184281/CO/324).

HOOFDSTUK 3 - Technische bedienden tewerkgesteld aan andere werkzaamheden

Artikel 3

De arbeidsduur van de technische bedienden die tewerkgesteld worden aan andere werkzaamheden dan het eigenlijk bewerken van diamant, bedraagt acht uren per dag of negenendertig uren per week, zonder dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die tijdens een kalenderjaar mag gepresteerd worden, hoger is dan achtendertig uren.

Artikel 4

Gunstiger regelingen die getroffen zijn op het ondernemingsvlak, blijven onverminderd van toepassing.

HOOFDSTUK 4 - Geldigheidsduur

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991 en is gesloten voor onbepaalde duur. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk volgens de procedure die voorzien is in de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/10/2023
Registratienr
184281
Geldig van
07/05/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/11/2023
Registratiedatum
30/11/2023
Onderwerp
Opheffing en wijziging van verschillende cao's
BS Bericht van neerlegging
21/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
04/12/2023

Historiek
01/01/1991 06/05/2022 070102 Arbeidsduur (technische bedienden)