0701 Arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 05/02/2024
Geldig vanaf: 07/05/2022

Wekelijkse arbeidsduur : 38 uren. 

Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie : 3 uren.

Rusttijden : 11 uren (12 uren jonge werknemers).

Pauzes : 15 minuten na 6 uren prestaties (regels jonge werknemers).

In het Belgisch Staatsblad van 27 april verscheen de wet van 1 april 2022  tot opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en tot opheffing van twee besluiten met betrekking tot het aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid. 

Deze wet heft de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid op.

De diamantnijverheid volgt voortaan de bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

De sector hoeft geen gebruik meer te maken van het specifiek aanwezigheidsregister.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2000 (nr. 55745/CO/324) wordt opgeheven bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2023 (nr. 184281/CO/324).

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en-handel werd op 14 november 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende arbeidsduurvermindering (nr. 184301/CO/324).

1. Wekelijkse arbeidsduur

De wekelijkse arbeidsduur is 38 uur. Deze wekelijkse arbeidsduur is een gemiddelde over een kalenderjaar, te realiseren door een effectieve wekelijkse arbeidsduur van 39 uur met toekenning van maximaal 6 rustdagen.

Het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en-handel bepaalt jaarlijks op welke data en volgens welke modaliteiten de rustdagen worden opgenomen. 

Voor 2024 zijn deze dagen als volgt vastgesteld:

  • 1 snipperdag vrij te nemen in overleg met de werkgever;
  • van dinsdag 2 april 2024 tot en met vrijdag 5 april 2024 en één dag vrij te nemen in overleg met de werkgever (= 5 rustdagen).

Voor diamantbewerkers die recht hebben op

Voorziene data

1 rustdag

2 april 2024.

2 rustdagen

2 en 3 april 2024. 

3 rustdagen

2, 3 en 4 april 2024.

4 rustdagen

2, 3, 4 en 5 april 2024.

5 rustdagen

2, 3, 4, 5 april 2024 en 5e rustdag vrij te nemen in overleg met de werkgever.

 

De werkgevers mogen op de rustdagen die door het PC zijn vastgesteld geen werknemers tewerkstellen die aanspraak kunnen maken op rustdagen.

De werkgevers hebben de verplichting de werknemers die aanspraak kunnen maken op rustdagen in de gelegenheid te stellen deze rustdagen op te nemen, dit op de data en volgens de modaliteiten die bepaald zijn door het PC. 

De werknemers hebben de verplichting hun rustdagen op te nemen op de data en volgens de modaliteiten die bepaald zijn door het PC. 

De werkgevers storten, met het oog op de betaling van het loon voor de bijkomende rustdagen, een bijdrage aan het Fonds voor de diamantnijverheid. Het loon verschuldigd voor de rustdagen wordt, ten laste van het Fonds, aan de werknemer uitbetaald door de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid.

2. Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie

De duur van elke arbeidsperiode mag niet minder dan 3 uren bedragen.

3. Rusttijden

De werknemers hebben recht op elf opeenvolgende uren (twaalf uren voor jonge werknemers) rust in de loop van elke periode van vierentwintig uur, tussen de stopzetting en de hervatting van de arbeid.

De duur van de rustonderbrekingen voegt zich bij de zondagsrust of de inhaalrust voor de tewerkstelling van een werknemer op zondag, zodat de werknemers een arbeidsonderbreking van 35 opeenvolgende uren genieten.

Er kan worden afgeweken van deze verplichte regels ofwel bij de wet (werken uitgevoerd om het hoofd te bieden aan een voorgevallen of dreigend ongeval, dringende werken aan machines en materiaal, onvoorziene noodzakelijkheid, ezv) ofwel bij een cao die algemeen verbindend werd verklaard.

In dit paritair comité, is er geen afwijking voorzien.

4. Pauzes 

De werknemers mogen zes uren zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidstijd per dag zes uren overschrijdt, hebben zij recht op een pauze waarvan de duur en de toepassingsmodaliteiten moeten vastgelegd worden hetzij door cao (sectorale of onderneming) hetzij bij KB.

In dit paritair comité werden geen modaliteiten voorzien. Bij gebrek aan cao of KB, hebben dus de werknemers ten minste recht op een kwartier pauze ten laatste op het ogenblik waarop de duur van de prestaties zes uren bereikt.

De jonge werknemers mogen slechts gedurende vierenhalf uren zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidstijd per dag vierenhalf uur overschrijdt, hebben zij recht op een half uur rust. Wanneer de arbeidstijd zes arbeidsuren per dag overschrijdt, hebben zij recht op één uur rust per dag, waarbij een half uur in één keer moet genomen worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/11/2023
Registratienr
184301
Geldig van
01/07/1979
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
16/11/2023
Registratiedatum
05/12/2023
Reikwijdte
Werklieden en werksters
Onderwerp
Arbeidsduurvermindering
BS Bericht van neerlegging
21/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSDUURVERMINDERING
Tekst aangepast op
07/12/2023

Datum CAO
27/10/2023
Registratienr
184281
Geldig van
07/05/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/11/2023
Registratiedatum
30/11/2023
Onderwerp
Opheffing en wijziging van verschillende cao's
BS Bericht van neerlegging
21/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
Tekst aangepast op
04/12/2023

Datum CAO
26/09/2000
Registratienr
55745
Geldig van
01/10/2000
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/10/2000
Registratiedatum
26/10/2000
Onderwerp
arbeidsduur
BS Bericht van neerlegging
08/12/2000
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/11/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
20/12/2006
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
07/05/2022 31/12/2050 0701 Arbeidsduur
01/10/2000 06/05/2022 0701 Arbeidsduur