0701 Arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 27/04/2022
Geldig vanaf: 07/05/2022

Wekelijkse arbeidsduur : 38 uren. 

Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie : 3 uren.

Rusttijden : 11 uren (12 uren jonge werknemers).

Pauzes : 15 minuten na 6 uren prestaties (regels jonge werknemers).

In het Belgisch Staatsblad van 27 april verscheen de wet van 1 april 2022  tot opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en tot opheffing van twee besluiten met betrekking tot het aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid.

Deze wet heft de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid op.

De diamantnijverheid volgt voortaan de bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

De sector hoeft geen gebruik meer te maken van het specifiek aanwezigheidsregister.

1. Wekelijkse arbeidsduur

Bij gebrek aan collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité bedraagt de normale wekelijkse arbeidsduur 38 uur voor een voltijdse tewerkstelling.

2. Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie

De duur van elke arbeidsperiode mag niet minder dan 3 uren bedragen.

3. Rusttijden

De werknemers hebben recht op elf opeenvolgende uren (twaalf uren voor jonge werknemers) rust in de loop van elke periode van vierentwintig uur, tussen de stopzetting en de hervatting van de arbeid.

De duur van de rustonderbrekingen voegt zich bij de zondagsrust of de inhaalrust voor de tewerkstelling van een werknemer op zondag, zodat de werknemers een arbeidsonderbreking van 35 opeenvolgende uren genieten.

Er kan worden afgeweken van deze verplichte regels ofwel bij de wet (werken uitgevoerd om het hoofd te bieden aan een voorgevallen of dreigend ongeval, dringende werken aan machines en materiaal, onvoorziene noodzakelijkheid, ezv) ofwel bij een cao die algemeen verbindend werd verklaard.

In dit paritair comité, is er geen afwijking voorzien.

4. Pauzes 

De werknemers mogen zes uren zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidstijd per dag zes uren overschrijdt, hebben zij recht op een pauze waarvan de duur en de toepassingsmodaliteiten moeten vastgelegd worden hetzij door cao (sectorale of onderneming) hetzij bij KB.

In dit paritair comité werden geen modaliteiten voorzien. Bij gebrek aan cao of KB, hebben dus de werknemers ten minste recht op een kwartier pauze ten laatste op het ogenblik waarop de duur van de prestaties zes uren bereikt.

De jonge werknemers mogen slechts gedurende vierenhalf uren zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidstijd per dag vierenhalf uur overschrijdt, hebben zij recht op een half uur rust. Wanneer de arbeidstijd zes arbeidsuren per dag overschrijdt, hebben zij recht op één uur rust per dag, waarbij een half uur in één keer moet genomen worden.


Historiek
07/05/2022 31/12/2050 0701 Arbeidsduur
01/10/2000 06/05/2022 0701 Arbeidsduur